فروشگاه آنلاین زیورچیhttps://zivarchi.comفروشگاه آنلاین زیورچیfaفروشگاه آنلاین زیورچیhttps://zivarchi.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://zivarchi.com162130فروشگاه آنلاین زیورچیCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 248 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-کارتیر-مدل-پیچ-248 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 248</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-248</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کارتیر مدل پیچ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.6 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 351 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-تاج)-351 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 351</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-351</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح یا مدل :</span>&nbsp;<span>تاج</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.2 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 244 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-تاج)-244 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 244</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-244</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :&nbsp;<span style="color: #000000;">6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح یا مدل :&nbsp;<span style="color: #000000;">تاج</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر نقره 187 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-نقره-187 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>انگشتر نقره 187</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>RINS-187</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>حلقه&nbsp;</span></span>نقره با نگین های رنگی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;<span>6.1 میلیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>4.27 گرم&nbsp;</span><span>( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;<span>رادیوم (رودیوم)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عیار نقره :</span>&nbsp;<span>925</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (2تکه) 304 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-304 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 2تکه 304&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-304</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> 2تایی (این انگشتر در مجموع از 2 انگشتر جدا از هم تشکیل شده)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;3 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت فانتزی 175 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-175 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>ساعت فانتزی 175</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;WAT-175</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;<span>(طرح) چرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;<span>طرح اسلیمی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span><span>&nbsp;باتری ساعتی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;<span>22.5 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>27.3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی 358 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-358 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی 358&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-358</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید با نگین های ریز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ و نگین 388 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-کارتیر-مدل-پیچ-و-نگین-388 <img src='./Administrator/files/ProductPic/388-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ و نگین 388</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-388</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کارتیر مدل پیچ و&nbsp;<span>نگین</span>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره بخیه ای (طرح چشم نظر) 235 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه-ای-235-(طرح-چشم-و-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای (طرح چشم نظر) 235</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;EAR-235</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;بخیه ای</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span><span>&nbsp;<span>چشم نظر</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span><span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span>&nbsp;1.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گوشواره : <span style="color: #000000;">12.5 سانتیمتر</span></span><br /></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پلاک استیل وان یکاد (صفحه تخت) 108 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-استیل-وان-یکاد-108 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">پلاک استیل وان یکاد</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;NEC-108</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :<span style="color: #000000;">&nbsp;استیل با طرح وان یکاد</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :<span style="color: #000000;"> 1.2 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span> به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :<span style="color: #000000;"> طلایی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر استیل انار 106 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-انار-106 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :<span style="color: #000000;">&nbsp;انگشتر استیل طرح انار</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">RIN-106-6</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :<span style="color: #000000;"> 6 ، 7 و 8 (لطفا هنگام سفارش در انتخاب <strong>سایز انگشتر</strong> دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :<span style="color: #000000;"> استیل طرح انار</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;3.1 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span> به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی با 3 نگین قرمز</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 سرویس 3تکه مروارید پرورشی 192 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-مروارید-پرورشی-192 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">سرویس 3تکه مروارید پرورشی 192</span><br /></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">SET3-192</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :&nbsp;<span style="color: #000000;">قابل تنظیم از&nbsp;</span><span style="color: #000000;">40 تا 47 سانتیمتر</span><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :&nbsp;<span style="color: #000000;"><span>قابل تنظیم از&nbsp;</span></span><span style="color: #000000;">19 تا 24 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :&nbsp;<span style="color: #000000;">5 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی نگین های سرخ گردنبند و دستبند :&nbsp;<span style="color: #000000;">26*19 میلیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی نگین سرخ گوشواره :</span>&nbsp;<span>18*14 میلیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی : <span style="color: #000000;">به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :&nbsp;<span style="color: #000000;">87.15 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :&nbsp;<span style="color: #000000;">41.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :&nbsp;<span style="color: #000000;">14.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :&nbsp;<span style="color: #000000;">مروارید پرورشی با نگین های سرخ</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پلاک استیل وان یکاد (طرح قلب) 112 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-استیل-وان-یکاد-112-(طرح قلب) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک استیل وان یکاد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-112</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با طرح وان یکاد به شکل قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح گل) 156 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-156 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3&nbsp;تایی (طرح گل) 156</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-156</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>میخی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">3 تایی، طرح گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل با روکش رادیوم</span><span>&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>3.7 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال های شفاف&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 441 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-441 <img src='./Administrator/files/ProductPic/441-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 441</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-441</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;کیتی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span> می باشند</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;7.22 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.30 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست برنجی طرح طلا 292 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-برنجی-طرح-طلا-292 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست برنجی طرح طلا 292</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-292</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;برنجی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح زیورآلات طلا</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;5.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی قفلی (حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 129 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-129-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-129</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;14.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;<span style="color: #d8f3f3;"><strong>آبی کبریتی روشن</strong></span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 443 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-پروانه-(طرح)-سواچ-443 <img src='./Administrator/files/ProductPic/443-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل پروانه (طرح) سواچ 443</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-443</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) سواچ (swatch)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;4.44 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.04 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح دخترک بالدار) 153 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-153-(طرح-دخترک-بالدار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح دخترک بالدار) 153</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-153</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس فلز و بند از جنس (طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>دخترک بالدار</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;86 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی فانتزی (طرح پرنده ای در قفس) 155 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-155-(طرح-پرنده-ای-در-قفس) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح پرنده ای در قفس) 155</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-155</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس فلز و بند از جنس (طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;18.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح پرنده ای در قفس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;86 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 101 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-101 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">انگشتر استیل مارکازیت 101</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد : <span style="color: #000000;">RIN-101</span><br /></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :&nbsp;<span style="color: #000000;">6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع : <span style="color: #000000;">استیل با سنگ های مارکازیت</span><span style="color: #333333;"><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) : <span style="color: #000000;">5.7 گرم</span>&nbsp;<span style="color: #000000;">( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی : <span style="color: #000000;">به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <span style="color: #ff0000;">1 سانتیمتر</span> می باشد .)</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 126 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-126-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-126</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;30.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;13.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع</span> :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول</span> :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span>- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span style="color: #004d00;"><strong>سبز سیر</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح باب اسفنجی) 285 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-285-(طرح-باب اسفنجی) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح باب اسفنجی) 285</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-285</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;</span>کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;<span>باب اسفنجی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;</span>استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span>طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.8 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح آناناس) 289 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-ژوپینگ-(طرح-آناناس)-289 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح آناناس) 289</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-289</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;آناناس</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.8 گرم</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح دوربین عکاسی) 114 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز گردنبند-استیل-114-(طرح-دوربین-عکاسی) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;</span><span>آویز گردنبند استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;NEC-114</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>12 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span></span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می&nbsp;&nbsp; باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>نقره ای</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 236 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-برف)-236 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح دانه برف) 236</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-236</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span><span>&nbsp;</span><span>3 تایی، طرح دانه برف</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;<span>(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span>&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال های شفاف&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح پروانه) 337 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-337-(طرح-پروانه) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح پروانه) 337</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-337</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span><span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span><span>&nbsp;1.96 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری انار 370 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-انار-370 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری انار 370</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-370</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> انار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی با نگین های سرخ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;3 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 311 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-صلیب)-311 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 311</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-311</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی با صلیبی سیاه رنگ بر روی آن</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری چشم نظر 629 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-چشم-نظر-629 <img src='./Administrator/files/ProductPic/629-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری چشم نظر 629</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-629</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, June 3, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 121 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-121-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;<span>ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span><span>&nbsp;SET-121</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<span><strong>35</strong>&nbsp;</span>سانتیمتر تا&nbsp;<strong><span>70</span>&nbsp;</strong>سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;<span>34 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;<span>15.1 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>دست ساز</span>&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;<span>طرح <span>سنگ&nbsp;</span>مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>ترکیب</span><span>صورتی-زرد</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) برنجی طرح طلا 331 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-برنجی-طرح-طلا-331 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) برنجی طرح طلا 331</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-331</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;برنجی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) طلا</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.5 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی (طرح قوی طلایی) 252 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-قوی-طلایی)-252 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح قو) 252&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-252</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قو</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند ژوپینگ (طرح قلب) 307 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-(طرح-قلب)-307 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ژوپینگ (طرح قلب) 307</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-307</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 26.5 تا 29.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;9.9</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Thursday, May 23, 2019 انگشتر ژوپینگ ناخنی 104 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-ناخنی-104 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ ناخنی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-104</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-</span><span style="color: #ff0000;"> وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.1 گرم&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گیره روسری لبنانی ژوپینگ 185 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-ژوپینگ-185 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی ژوپینگ 185&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-185</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 10 پر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند برنجی (طرح خاتون) 118 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-برنجی-118 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند (بدون زنجیر)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-118</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;برنجی ، طرح خاتون ، شکل بیضی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 128 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-128-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-128</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;15.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span style="color: #191970;">&nbsp;<strong>آبی نفتی</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند استیل 113 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-113 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">آویز گردنبند استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;NEC-113</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی : <span style="color: #000000;">13.7 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی لاکت عکس (طرح رزین دار) 137 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-137-(طرح-رزین-دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">رولباسی</span><span style="color: #000000;">&nbsp;لاکت عکس (طرح رزین دار) 137</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">LOC-137</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">فلزی رزین دار با زنجیر فلزی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">30.3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span> به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :&nbsp;<span style="color: #000000;">نقش پرنده</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :&nbsp;<span style="color: #000000;">80 سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر ژوپینگ ناخنی 103 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-ناخنی-103 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span style="color: #000000;">انگشتر ژوپینگ ناخنی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-103</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;2.9 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح پروانه) 277 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-کراواتی-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-277 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح پروانه) 277</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-277</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کراواتی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;4.5 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) برنجی بچه گانه 426 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-برنجی-بچه-گانه-426 <img src='./Administrator/files/ProductPic/426-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) برنجی بچه گانه 426</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-426</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;برنجی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) طلا</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> خردسالان</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.5 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند چشم نظر ساده 251 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-چشم-و-نظر-ساده-251 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند چشم نظر ساده 251</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-251</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 24 تا 29 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;4.1</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه مروارید پرورشی 256 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-مروارید-پرورشی-256 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه مروارید پرورشی 256</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-256</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;40 تا 47 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;19.5 تا 24.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;4 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;57.5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;28.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;5.9 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;مروارید پرورشی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند کراواتی کارتونی (طرح کیتی) 275 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-کرواتی-کارتونی-(طرح-کیتی)-275 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند کراواتی کارتونی (طرح کیتی) 275</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-275</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">کراواتی</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- طرح :&nbsp;<span style="color: #000000;">کارتونی (کیتی)</span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;5.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;<span>تقریبی</span> :</span>&nbsp;21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 2تکه ژوپینگ (طرح طناب) 372 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-2تکه-ژوپینگ-(طرح-طناب)-372 <img src='./Administrator/files/ProductPic/414-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 2تکه ژوپینگ (طرح طناب) 372</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-372</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طناب</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوعِ زنجیر :</span>&nbsp;درشت بافت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی - نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;46 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;22 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;42.59 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;19.27 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل (طرح پروانه) 448 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-(طرح-پروانه)-448 <img src='./Administrator/files/ProductPic/448-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل (طرح پروانه) 448</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-448</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.4 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی 462 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-462 <img src='./Administrator/files/ProductPic/462-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی 462</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-462</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید با نگین های ریز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.67 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 458 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-458 <img src='./Administrator/files/ProductPic/458-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 458&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-458&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 294 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-294 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 294</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-294</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> E لاتین</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;5.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 280 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-280 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 280</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-280</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;<span style="color: #f9d38c; background-color: #f9d38c;">نارنجی کمرنگ</span><span><br /></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.85 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 269 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-269 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 269</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-269</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #e2bb6e; background-color: #e2bb6e;">- رنگ کرم سیر</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 306 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-306-(رزین-دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 306</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-306</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;رزین دار همراه با آویز جغد و (طرح) مروارید سیاه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;11.68 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 338 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-برف)-338 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح برف) 338</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-338</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح دانه برف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی با کریستال های شفاف&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.76 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 457 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-457 <img src='./Administrator/files/ProductPic/457-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;</span>گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 457&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-457&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.51 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری فانتزی 429 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-فانتزی-429 <img src='./Administrator/files/ProductPic/429-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری فانتزی 429</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-429</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع دستبند :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span> قلابِ میله ای (Toggle Clasps)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح قلب) 378 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-378-(طرح-قلب) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح قلب) 378</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-378</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.94 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 392 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-392 <img src='./Administrator/files/ProductPic/392-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 392</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-392</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.22 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح قلب-انار) 379 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-قلب-انار)-379 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح قلب-انار) 379</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-379</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح انار و قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.55 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 348 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-کارتیر-مدل-پیچ-348 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 348</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-348</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کارتیر مدل پیچ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت رولباسی (طرح جغد) 120 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-رولباسی <img src='./Administrator/files/ProductPic/3.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">ساعت&nbsp;رولباسی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-120</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;طرح جغد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;36.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی (مات)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :&nbsp;<span style="color: #000000;">80 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- منبع انرژی :&nbsp;<span style="color: #000000;">باتری ساعتی</span></span><br /></span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح پروانه) 297 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-297 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح پروانه) 297</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-297</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی 149 (طرح PALMY) https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-149-(طرح-PALMY) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی 149 (طرح PALMY)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-149</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع بند :</span>&nbsp;نخی به شکل ریسمان بافته شده که قسمتی از آن را یک زنجیر فلزی در بر گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;37 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سکه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 70 تا 75 سانتیمتر</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گردنبند چشم نظر 211 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-چشم-و-نظر-211 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی چشم نظر 211</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-211</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 302 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-کارتیر-مدل-پیچ-302 <img src='./Administrator/files/ProductPic/3-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ 302</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-302</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کارتیر مدل پیچ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.6 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;رُزگُلد</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح بینهایت) 312 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-بینهایت)-312 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح بینهایت) 312</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-312</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;13.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک رزین دار 414 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-رزین-دار-414 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a414-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک رزین دار 414</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-414</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">طرح پلاک :</span> روکش رزینی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی محصول :</span>&nbsp;آبی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح انار) 413 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-انار)-413 <img src='./Administrator/files/ProductPic/413-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح انار) 413</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-413</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال های قرمز رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;18.75 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تغییر تا 62 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سنجاق سینه فانتزی (طرح گل و قفس) 355 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-(طرح-گل-و-قفس)-355 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی (طرح گل و قفس) 355</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-355</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3 (طرح) مروارید سیاه و یک گل 12پَر سیاه ، پرنده ای کوچک در قفس و یک ماهی کوچک طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی (طرح گل) 399 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-گل)-399 <img src='./Administrator/files/ProductPic/399-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح گل) 399</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-399</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;لبنانی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.97 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 465 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قلب)-465 <img src='./Administrator/files/ProductPic/465-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 465</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-465</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب و پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.68 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت 427 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-مارکازیت-427 <img src='./Administrator/files/ProductPic/427-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت 427</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-427</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;17.1 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19.5 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی (طرح قوی نقره ای) 308 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-قوی-نقره-ای)-308 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح قو) 308</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-308</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قو</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند ساده (شش رنگ) 356 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-(طرح-ون-کلیف)-356 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (شش رنگ)&nbsp;356</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-356</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;طرح گل چهارپَر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 23.5 تا 28.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;4.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل انار 293 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-انار-293 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل انار 293</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-293</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">&nbsp;4.2 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی کارتونی (طرح کیتی) 233 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-کارتونی-(طرح-کیتی)-233 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی کارتونی (طرح کیتی) 233</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-233</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;2.8 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگویی لولادار ژوپینگ 278 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-لولادار-ژوپینگ-278 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی لولادار ژوپینگ 278</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-278</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دو حلقه داخلِ هم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 333 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگوییِ-کافِ-ژوپینگ-333 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 333</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-333</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سیمی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;24.2 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح ستاره) 361 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-ستاره)-361 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح ستاره) 361</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-361</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> ستاره (دنباله دار)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.05 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 373 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگوییِ-کافِ-ژوپینگ-373 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ&nbsp;(تکپوش) ژوپینگ 373</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-373</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سیمی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.8 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 415 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-223 <img src='./Administrator/files/ProductPic/415-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 415</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-415</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;41 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.4 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;</span>دودی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح قلب) 466 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-قلب)-466 <img src='./Administrator/files/ProductPic/466-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح قلب) 466</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-466</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.57 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تغییر تا)&nbsp;51 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span><span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Wednesday, May 22, 2019 آویز ساعت فانتزی (طرح پرنده) 354 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-305-(طرح-پرنده) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت فانتزی (طرح پرنده) 354</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WWP-354</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پرنده</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;10.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند فانتزی ژوپینگ 478 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-ژوپینگ-478 <img src='./Administrator/files/ProductPic/478-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی ژوپینگ 478</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-478</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فانتزی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span> تاشو</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;7.38 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;18 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, June 11, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 469 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-469 <img src='./Administrator/files/ProductPic/469-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 469</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-469</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;صدف و پری دریایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;">جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;19 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.76 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی (طرح گل) 359 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-(طرح-گل)-359 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی (طرح گل) 359&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-359</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> لبنانی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح قلب) 464 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قلب)-464 <img src='./Administrator/files/ProductPic/464-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح قلب) 464</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-464</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.90 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل (طرح طناب) 406 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-406 <img src='./Administrator/files/ProductPic/406-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل (طرح طناب) 406</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-406</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;16 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 471 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-471 <img src='./Administrator/files/ProductPic/471-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 471</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-471</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;صدف</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;18.67 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 473 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-473 <img src='./Administrator/files/ProductPic/473-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 473</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-473</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;بانو</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.30 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح گربه های اشرافی) 347 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-گربه-های-اشرافی)-347 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گربه های اشرافی) 347</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-347</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;گربه های اشرافی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 340 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قلب-سنگی)-340 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 340</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-340</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;7.72 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span> 49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قلب و به رنگ (تقریبا) کاکائویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح گل) 374 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-374-(طرح-گل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح گل) 374</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-374</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;(کلیپس) طلایی ، (برگ) سبز ، (گل) نارنجی و زرد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 107 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-107 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-107</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل با سنگ های مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<span>1 سانتیمتر</span>&nbsp;می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 449 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-گندم)-449 <img src='./Administrator/files/ProductPic/449-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 449</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-449</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span> خوشه گندم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;3.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 459 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-459 <img src='./Administrator/files/ProductPic/459-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 459&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-459&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ سیاه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.55 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح بیضی) 442 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-بیضی)-442 <img src='./Administrator/files/ProductPic/442-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح بیضی) 442</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-442</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;2.25 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.71 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بیضی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و پروانه) 288 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-پروانه)-288 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار(طرح مروارید و پروانه) 288</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-288</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span><span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;</span><span>(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;10.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;<span>10 سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار 286 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-286 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 286</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-286</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- شکل آویز :&nbsp;<span style="color: #000000;">دایره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;<span style="color: #000000;">نقره ای</span></span></p></p><hr/> Monday, June 10, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح سیب) 644 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-سیب)-644 <img src='./Administrator/files/ProductPic/644-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح سیب) 644</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-644</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سیب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با سیبهای آبی،قرمز و سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;9.68 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;<span>(قابل تنظیم) تا&nbsp;</span>21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, June 11, 2019 گردنبند استیل (طرح انار) 365 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-انار)-365 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح انار) 365</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-365</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;23.69 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند (زنجیر) :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 450 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-گندم)-450 <img src='./Administrator/files/ProductPic/450-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح گندم) 450</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-450</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;خوشه گندم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;3.8 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 2قلب) 366 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-2قلب)-366 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 2قلب) 366</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-366</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2قلب (قلب های دوقلو)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.63 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 42 تا 45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح میمون) 334 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-334-(طرح-میمون) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح میمون) 334</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-334</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;میمون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(جفت)</span> :</span>&nbsp;2.75 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 272 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-272 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 272</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-272</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #a7151f; background-color: #a7151f;">- رنگ سرخ</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز ساعت فانتزی (طرح نُت) 305 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-305-(طرح-نُت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت فانتزی (طرح نُت) 305</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WWP-305</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نُت موسیقی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر (با قفل و حلقه) :</span>&nbsp;9.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.95 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح خورشید) 313 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-خورشید)-313 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح خورشید) 313</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-313</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خورشید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 42 تا 45 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 299 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-طرح-تاج-299 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 299</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-299</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span> تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.5 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 301 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-3در1-301 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 301</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>RIN-301</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;</span>3 حلقه که با هم تشکیل یک گل 4پر سیاه رنگ را می دهند .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;8.7 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی با گل 4پر سیاه</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 453 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-453 <img src='./Administrator/files/ProductPic/453-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 453</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-453</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;11.31 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.03 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;49 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ فیروزه ای با رگه هایی بر روی آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 422 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-422 <img src='./Administrator/files/ProductPic/422-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 422</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>BRA-422</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;69 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.85 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی لاکت عکس (مدل آهن ربایی) 144 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-144-مدل-آهن-ربایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی لاکت عکس مدل آهنربایی 144</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;LOC-144</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;فلزی با زنجیر فلزی و قفل آهنربایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;29 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نقش دو کبوتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح قلب) 425 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-قلب)-425 <img src='./Administrator/files/ProductPic/425-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح قلب) 425</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-425</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;1.64 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;15.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی 632 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-632 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a632-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی 632</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-632</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی 3 تایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (3 جفت) :</span><span>&nbsp;2.92 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل 452 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-مربع)-452 <img src='./Administrator/files/ProductPic/452-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 452</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-452</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.87 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 460 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-پروانه)-460 <img src='./Administrator/files/ProductPic/460-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح پروانه) 460&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-460&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، پروانه و مرواریدِ فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 474 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-474 <img src='./Administrator/files/ProductPic/474-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 474</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-474</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;لاک پشت و اسب دریایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;15.47 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 472 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-472 <img src='./Administrator/files/ProductPic/472-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 472</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-472</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;اسلیمی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;17.96 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 2تکه فنری 630 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-2تکه-فنری-630 <img src='./Administrator/files/ProductPic/630-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 2تکه فنری 630</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-630</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کابلِ ریز بافت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;فنری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;8.83 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی انگشتر :</span>&nbsp;5.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 377 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-377 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 377</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-377</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال های مکعبی شفاف به رنگ (تقریبا) قهوه ای کمرنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;7 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 353 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-قلب)-353 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح قلب) 353</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-353</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span> قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.4 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح سنجاقک) 362 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-سنجاقک)-362 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح سنجاقک) 362</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-362</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.90 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (3تکه) 451 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-3تایی-451 <img src='./Administrator/files/ProductPic/451-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 3تکه 451 &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-451</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3تایی (این انگشتر در مجموع از 3 انگشتر جدا از هم تشکیل شده)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.6 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی ، نقره ای ، رُزگُلد</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 454 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-454 <img src='./Administrator/files/ProductPic/454-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 454</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-454</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.61 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;13.46 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح کلی به شکل قطره ای کوچک است که بر روی گوشواره ها و آویز ، نگین های مارکازیت و یک (طرح) سنگ زرشکی رنگ قرار گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست (طرح) مروارید 455 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-455 <img src='./Administrator/files/ProductPic/455-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 455</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-455</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;8.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.67 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی گوشواره :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مرواریدها :</span>&nbsp;سفید ، طلایی ، صورتی کمرنگ و نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ 447 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-447 <img src='./Administrator/files/ProductPic/447-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ 447</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-447</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;نوار درهم تنیده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.73 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.90 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح فیل) 430 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-430-(طرح-فیل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/430-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح فیل) 430</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-430</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;فیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;(کلیپس) طلایی ، (بدن) دودی ، (گوش) صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.37 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگویی لولادار (فنری) استیل 428 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-لولادار-(فنری)-استیل-428 <img src='./Administrator/files/ProductPic/428-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی لولادار (فنری) استیل 428</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-428</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.2 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 نیم ست استیل (طرح پروانه) 381 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-381 <img src='./Administrator/files/ProductPic/381-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 381</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-381</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;51 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 383 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قلب-سنگی)-383 <img src='./Administrator/files/ProductPic/383-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب سنگی) 383</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-383</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span><span>&nbsp;7.15 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قلب و به رنگ (تقریبا) قهوه ای روشن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل زنجیردار 387 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-زنجیردار-387 <img src='./Administrator/files/ProductPic/387-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل زنجیردار 387</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>RIN-387</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> دارای زنجیر و نگین متصل به آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.3 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی استیل 364 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-استیل-364 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی استیل 364</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-364</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گُلِ 4پَر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.28 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, June 3, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و قلب) 375 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-قلب)-375 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و قلب) 375</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-375</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح سنجاقک) 300 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-(طرح-سنجاقک)-300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح سنجاقک) 300</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-300</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.3 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی استیل 263 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-استیل-263 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی استیل 263</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-263</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های فیروزه ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;8.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;49 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 343 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-مربع)-343 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 343</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-343</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مربع</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 352 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-352 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 352</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-352</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.7 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 245 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-3در1-245 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 3تکه (طرح گل 4پر) 245</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-245</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :&nbsp;<span style="color: #000000;">3 حلقه که با هم تشکیل یک گل 4پر سفید رنگ را می دهند .</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;8.7 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی با گل 4پر سفید</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 4ستاره) 261 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-4ستاره)-261 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح 4ستاره) 261</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-261</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;4ستاره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 42 تا 45 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح برگ) 371 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-برگ)-371 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح برگ) 371</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-371</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی (قابل تنظیم) :</span>&nbsp;از 20 تا 25 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Sunday, May 26, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 396 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-396 <img src='./Administrator/files/ProductPic/396-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 396&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-396&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.11 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند ساده (شش رنگ) 398 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-(طرح-ون-کلیف)-398 <img src='./Administrator/files/ProductPic/398-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (شش رنگ) 398</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-398</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;طرح گل چهارپَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 24 تا 29 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;4.38 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و قلب) 336 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-قلب)-336 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و قلب) 336</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-336</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.52 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل 341 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-341 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 341</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-341</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;3.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;دارای نگین گرد تراشیده سرخ رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل انار 382 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-انار-382 <img src='./Administrator/files/ProductPic/382-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل انار 382</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-382</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;2.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 390 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-طرح-تاج-390 <img src='./Administrator/files/ProductPic/390-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت (طرح تاج) 390</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-390</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طرح :</span>&nbsp;تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.3 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 439 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-439-(طرح-گل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/439-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 439</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-439</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;(بدنه) طلایی ، (گلبرگ) سبز سیر&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.78 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 444 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-444 <img src='./Administrator/files/ProductPic/444-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 444</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-444</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;12.37 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ (تقریبا) قهوه ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی زنجیری (طرح قلب) 412 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-زنجیری-(طرح-قلب)-412 <img src='./Administrator/files/ProductPic/412-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی زنجیری (طرح قلب) 412</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-412</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرحِ آویز :</span> طرحِ&nbsp;</span>قلب ، همراه با (طرح) سنگ فیروزه در داخل آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوعِ زنجیر :</span> درشت بافت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وضعیت آویز :</span> متصل به زنجیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;29.27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span> 80 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 386 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-مربع)-386 <img src='./Administrator/files/ProductPic/386-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح مربع) 386</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-386</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مربع</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل (طرح طناب) 407 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-407 <img src='./Administrator/files/ProductPic/407-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل (طرح طناب) 407</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-407</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 60 سانتیمتر) :</span>&nbsp;12.78 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 75 سانتیمتر) :</span>&nbsp;16.23 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 و 75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی-نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 391 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-391 <img src='./Administrator/files/ProductPic/391-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 391</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-391</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.4 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 320 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-320 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 320</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-320</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;بنفش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.46 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سینه استیل (طرح گشنیز) 357 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-گشنیز)-357 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل&nbsp;(طرح گشنیز) 357<span>&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;BRO-357</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> گشنیز پوشیده از نگینهای ریز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;3.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح بینهایت) 360 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-بینهایت)-360 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح بینهایت) 360</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-360</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بیتهایت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.47 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند : <span style="color: #000000;">(قابل تغییر تا)</span></span><span style="color: #000000;">&nbsp;</span>47 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت (سنگ مشکی) 276 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری -مارکازیت-(سنگ-مشکی)-276 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری&nbsp;مارکازیت (سنگ سیاه) 276</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-276</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>زنجیری مارکازیت</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.8 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل با سنگ (طرح) فیروزه ای 246 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-با-سنگ-فیروزه ای-246 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ (طرح) فیروزه ای 246</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-246</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 ، 8 و 9&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 384 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-384 <img src='./Administrator/files/ProductPic/384-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 384</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-384</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;4.2 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.35 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بر روی گوشواره ها و آویز ، نگین های مارکازیت و یک (طرح) سنگ سبزرنگ قرار گرفته است .</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح شمش) 467 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-شمش)-467 <img src='./Administrator/files/ProductPic/467-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح شمش) 467</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-467</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شمش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span style="color: #000000; font-size: 10pt;">&nbsp;نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;8.68 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر : <span style="color: #000000;">قابل تغییر</span></span>&nbsp;از 45.5 تا 50.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند (طرح زنجیر) ژوپینگ 468 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-468 <img src='./Administrator/files/ProductPic/468-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند (طرح زنجیر) ژوپینگ 468</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-468</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنجیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;35.48 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست (طرح) مروارید 346 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-346 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 346</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-346</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span>&nbsp;</span><span>4.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;0.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقسیم کننده :</span>&nbsp;طلایی - سبز سیر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سینه استیل (طرح برگ) 400 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-برگ)-400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/400-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل&nbsp;(طرح برگ) 400</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-400</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برگ و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span>&nbsp;11.87گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح بادبزن) 456 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-بادبزن)-456 <img src='./Administrator/files/ProductPic/456-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح بادبزن) 456</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-456</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;بادبزن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.70 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری فانتزی 476 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-فانتزی-476 <img src='./Administrator/files/ProductPic/476-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری فانتزی 476</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-476</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع دستبند :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;قلابِ میله ای (Toggle Clasps)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.12 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 393 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-393 <img src='./Administrator/files/ProductPic/393-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 393&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-393&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.22 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح بینهایت) 409 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-بینهایت)-409 <img src='./Administrator/files/ProductPic/409-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح بینهایت) 409</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-409</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بیتهایت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.47 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;<span>(قابل تغییر تا)</span></span>&nbsp;47 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند دو رشته ای (طرح نُت) 410 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-دو-رشته-ای-(طرح-نُت)-410 <img src='./Administrator/files/ProductPic/410-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای (طرح نُت) 410</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-410</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نُت موسیقی&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ضد حساسیت :</span> می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.12 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند دو رشته ای رزگلد (طرح نُت) 411 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-دو-رشته-ای-(طرح-نُت)-411 <img src='./Administrator/files/ProductPic/411-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای رزگُلد (طرح نُت) 411</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-411</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نُت موسیقی&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رُزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر :</span>&nbsp;40 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ و برف) 438 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-برگ-و-برف)-438 <img src='./Administrator/files/ProductPic/438-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح برگ و برف) 438</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-438</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;دانه برف و برگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.16 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 322 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-322 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 322</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-322</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;22.21 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 433 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-433 <img src='./Administrator/files/ProductPic/433-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 433</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-433</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;سبز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.95 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی (طرح وَن کلیف) 645 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح-ون-کلیف)-645 <img src='./Administrator/files/ProductPic/645-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح ون کلیف) 645</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-645</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ون کلیف با گل های مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;19.20 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;81 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل انار 342 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-انار-342 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a2-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل انار 342</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-342</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند:</span>&nbsp;3.68 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.24 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">رنگ :</span> نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">طول تقریبی گردنبند :</span> 60 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و برگ) 437 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-برگ)-437 <img src='./Administrator/files/ProductPic/437-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و برگ) 437</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-437</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح برگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.56 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز بلند :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;4 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 317 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-317 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 317</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-317</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 385 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-385 <img src='./Administrator/files/ProductPic/385-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 385</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-385</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های مشبک</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 394 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-394 <img src='./Administrator/files/ProductPic/394-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 394&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-394&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 470 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-برنجی-470 <img src='./Administrator/files/ProductPic/470-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک برنجی 470</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-470</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;قاب مربعی طرحدار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;برنجی&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;16.13 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 25 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر ژوپینگ 264 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-ژوپینگ-264 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر ژوپینگ 264</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-264</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.8 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;59.5 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 271 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-271 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 271</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-271</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #0ea390; background-color: #0ea390;">- رنگ سبز</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی) 461 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-کپسولی)-461 <img src='./Administrator/files/ProductPic/461-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی) 461&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-461</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 45.5 تا 50 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 21 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;5.63 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2.40 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.15 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;کپسولی سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح وزنه) 115 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-115-(طرح-وزنه) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل ورزشی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>NEC-115</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;<span>طرح وزنه</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;40.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می&nbsp;&nbsp; باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> آقایان</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی 157 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-157 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی 157</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-157</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :&nbsp;</span>میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span><span>&nbsp;</span><span>3&nbsp;تایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :&nbsp;</span>استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.3 گرم</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 423 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-423 <img src='./Administrator/files/ProductPic/423-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 423</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>BRA-423</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ چند وجهی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;39 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.74 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 421 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-421 <img src='./Administrator/files/ProductPic/421-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 421</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-421</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;71 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;8.1 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 418 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-418 <img src='./Administrator/files/ProductPic/418-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 418</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-418</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;27 عدد</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 416 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-416 <img src='./Administrator/files/ProductPic/416-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 416</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-416</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;41 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;</span>نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چرم و استیل (طرح) دیزل 329 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چرم-و-استیل-(طرح)-مارک-329 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند چرم و استیل (طرح) دیزل 329</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-329</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) دیزل (DIESEL)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;کشوییِ آهن ربایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;چرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس پلاک :</span> استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> آقایان</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;31.77 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ بند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;سیاه</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 298 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-با-سنگ-زرشکی-298 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 298</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-298</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 324 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-324 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 324</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-324</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;30.57 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 201 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-201 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 201</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-201</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;با سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;6.8 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند فانتزی استیل 330 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-330 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 330</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-330</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;7.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Thursday, May 16, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت 332 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-مارکازیت-332 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت 332</p> <p><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;BRA-332</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;17.3 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;20 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 316 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-316 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 316</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-316</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span><span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span><span>&nbsp;سیاه</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 291 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-291 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;6.9 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;8.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;<span>(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;بر روی حلقه گوشواره ها و حلقه آویز ، 3 عدد نگین مارکازیت وبر روی خود آنها سنگی زرشکی قرار گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل 196 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-196 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 196</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-196</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با نگین های سرخ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;2.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 339 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-339 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 339</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-339</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی با (طرح) مروارید صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویزِ بلندتر :</span>&nbsp;7 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویزِ کوتاهتر :</span>&nbsp;4 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار 335 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-335 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 335</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-335</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- شکل آویز :</span>&nbsp;<span>دایره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.59 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 270 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-270 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 270</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-270</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>- کریستال بیرنگ با بند&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ffd9df; background-color: #ffd9df;">صورتی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 160 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-160-(طرح-توت-فرنگی) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 160</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-160</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;توت فرنگی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 158 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-158 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 158</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد : </span>EAR-158</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">میخی&nbsp;<span>آویزدار</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلا</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :&nbsp;<span style="color: #000000;">نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;<span style="color: #b76e79;"><strong>رزگلد</strong></span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح قطره) 408 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قطره)-408 <img src='./Administrator/files/ProductPic/408-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح قطره) 408</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-408</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قطره</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.56 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح پروانه) 295 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-295 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 295</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-295</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;6.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی - سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح خرسی) 296 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-خرسی)-296 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح خرسی) 296</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-296</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;خرسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;4.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 281 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-281 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 281</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-281</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;<span style="color: #b7161c; background-color: #b7161c;">-رنگ سرخ</span><span><br /></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.67 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 283 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-283 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 283</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-283</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;<span style="color: #030303; background-color: #030303;">-رنگ سیاه</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.86 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 284 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-284 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 284</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-284</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;<span style="color: #ffcdea; background-color: #ffcdea;">-رنگ صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.83 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 287 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-287 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 287</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-287</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز بلندتر :</span>&nbsp;<span>7 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاهتر :</span><span>&nbsp;</span><span>3.5 سانتیمتر</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند دو رشته ای (طرح وی) 363 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-363 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای (طرح وی) 363</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-363</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ویِ لاتین (V)&nbsp;&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.38 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر :</span> 38 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر :</span> 45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح قلب) 314 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-کراواتی-ژوپینگ-(طرح-قلب)-314 <img src='./Administrator/files/ProductPic/2-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند کراواتی ژوپینگ (طرح قلب) 314</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-314</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کراواتی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;3.9 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;23 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 274 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-274 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 274</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-274</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال بیرنگ با بند <span style="color: #fb3978; background-color: #fb3978;">صورتی پررنگ</span>&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل 290 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-290 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 290</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-290</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;16.7گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;9.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی (حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;پوشیده شده از نگین های ریز فیروزه ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 325 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-325 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 325</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-325</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;21.77 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 326 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-326 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 326</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-326</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;20.13 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 327 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-327 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 327</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-327</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;24.24 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 328 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-328 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 328</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-328</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;28.88 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 273 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-273 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 273</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-273</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;کریستال بیرنگ با بند سفید&nbsp;</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 321 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span> ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 321</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-321</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;25.44 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت 369 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-مارکازیت-369 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت 369</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;BRA-369</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;20.4 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 417 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-417 <img src='./Administrator/files/ProductPic/417-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 417</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-417</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;40 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 420 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-420 <img src='./Administrator/files/ProductPic/420-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 420</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-420</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ استوانه ای شکل با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;77 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ حدید 419 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-حدید-419 <img src='./Administrator/files/ProductPic/419-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ حدید 419</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-419</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ حدیدِ کروی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های دستبند :</span>&nbsp;27 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;15.2 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل 105 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-105 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;</span><span>انگشتر استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>RIN-105</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;4.9 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>طلایی با تاج مشکی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 102 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-مارگازیت-102 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">انگشتر استیل مارکازیت 102</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">RIN-102</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :&nbsp;<span style="color: #000000;">6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل با سنگ های مارکازیت</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;6.85 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span> به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 زنجیر بچه گانه ژوپینگ 258 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-بچه-گانه-ژوپینگ-258 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر بچه گانه ژوپینگ 258</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-258-G</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.5 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;35 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح لب) 424 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-لب)-424 <img src='./Administrator/files/ProductPic/424-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح لب) 424</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-424</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;لب</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span> خردسالان</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;1.95 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;14.5 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل 349 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-349 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل 349</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-349</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.3 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح اپل) 344 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-اپل)-344 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح اپل) 344</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-344</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند (با زنجیر) :</span>&nbsp;3.1 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(آرم) اپل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 208 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-208 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 208</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-208</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک در رنگ های متنوع</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگویی لولادار مارکازیت 367 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-لولادار-مارکازیت-367 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی لولادار مارکازیت 367</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-367</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی لولادار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنگهای مارکازیت و نگین های رنگی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;39.3 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span> 1.5 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span> طلایی<br /></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره عصایی (طرح مرغ آمین) 376 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-عصایی-(طرح-مرغ-آمین)-376 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره عصایی (طرح مرغ آمین) 376</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-376</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;عصایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مرغ آمین</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای با مرغ های طلایی و (طرح) مروارید فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;9.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 446 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-446 <img src='./Administrator/files/ProductPic/446-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 446</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-446</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;9.50 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;10.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح کلی به شکل بیضیست که بر روی گوشواره ها و آویز ، نگین های مارکازیت و یک (طرح) سنگ زرشکی رنگ قرار گرفته است .</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح خرگوش) 380 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-خرگوش)-380 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح خرگوش) 380</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-380</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;خرگوش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;3.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 350 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-350 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 350</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-350</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;7.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت (طرح گل) 477 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-مارکازیت-477 <img src='./Administrator/files/ProductPic/477-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت 477</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-477</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت طرح گل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.46 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سینه استیل (طرح دسته گل) 463 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-برگ)-463 <img src='./Administrator/files/ProductPic/463-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل (طرح دسته گل) 463</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-463</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دسته گل و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;11.84گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چوبیِ کِشی 323 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چوبی-کشی-323 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">نکته مهم در ارسال :</span>&nbsp;ارسال این نوع از دستبندها فقط بر اساس مدل آنها صورت می گیرد و به جهت دست ساز بودن و وجود رنگهای متنوع در آنها ، ممکن است ترتیب و نظم خاص رنگی در بعضی از مدل های این نوع از دستبندها رعایت نشده باشد . از این رو امکان دارد در محصول ارسالی ، جابجایی و تغییر رنگی ایجاد شود و محصول ارسالی با تصویر آن در سایت (فقط از لحاظ چینش و نوع رنگ) متفاوت باشد .</p> <p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبندِ چوبیِ کِشی 323</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-323</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز چوبی از نوع کِشی&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;27.97 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 431 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-431 <img src='./Administrator/files/ProductPic/431-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 431</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-431</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.26 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 436 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-436 <img src='./Administrator/files/ProductPic/436-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 436</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-436</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.22 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 435 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-435 <img src='./Administrator/files/ProductPic/435-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 435</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-435</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;آبی پررنگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.95 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 434 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-434 <img src='./Administrator/files/ProductPic/434-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 434</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-434</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;سفید(بیرنگ)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.23 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند چرم و استیل (طرح فروهر) 475 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-چرم-و-استیل-475 <img src='./Administrator/files/ProductPic/475-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند چرم و استیل 475</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-475</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح استیل :</span>&nbsp;اهورا مزدا</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;سگک دار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;چرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span>&nbsp;آقایان</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.26 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;42 سانتیمتر</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ بند :</span>&nbsp;قهوه ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ استیل :</span> طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 303 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 303&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-303</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.7 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح پروانه) 345 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-پروانه)-345 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح پروانه) 345</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-345</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند (با زنجیر) :</span>&nbsp;6.7 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span> 2.2&nbsp;گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;طرح پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - سیاه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند فانتزی استیل 368 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-368 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 368</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-368</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;6.2 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل 310 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-310 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل 310</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-310</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حرفِ A انگلیسیِ وارونه یا به شکل V (وی انگلیسی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند (2 زنجیر و آویز متصل به آن) :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;4.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست (طرح) مروارید 445 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-445 <img src='./Administrator/files/ProductPic/445-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 445</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-445</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;8.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.52 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی گوشواره :</span> 3 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;(طرح) مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی (طرح) مرواریدها :</span>&nbsp;سفید ، طلایی ، صورتی کمرنگ و نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح قلب-انار) 440 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-قلب-انار)-440 <img src='./Administrator/files/ProductPic/440-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح قلب-انار) 440</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-440</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح انار و قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;رُزگُلد&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;2.55 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 389 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-389 <img src='./Administrator/files/ProductPic/389-7.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 389</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-389</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.55 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 397 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-397 <img src='./Administrator/files/ProductPic/397-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 397&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-397&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 395 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-(طرح-گل-رز)-395 <img src='./Administrator/files/ProductPic/395-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی (طرح گل رز) 395&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-395&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل رز و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل و مرواریدِ آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 282 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-282 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 282</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-282</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;<span>شفاف (بیرنگ)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.88 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل 405 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-طلایی-405 <img src='./Administrator/files/ProductPic/405-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 405</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-405</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 60 سانتیمتر) :</span>&nbsp;7.56 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (طول 75 سانتیمتر) :</span>&nbsp;9.68 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;60 و 75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 319 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-319 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 319</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-319</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;سُرمه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.25 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 432 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-432 <img src='./Administrator/files/ProductPic/432-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 432</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-432</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال&nbsp;(تقریبی)&nbsp;:</span>&nbsp;سیاه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.18 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح لوزی) 640 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-لوزی)-640 <img src='./Administrator/files/ProductPic/640-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح لوزی) 640</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-640</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح کلی :</span>&nbsp;لوزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح زنجیر :</span> مار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span> آویز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز و زنجیر ، به یکدیگر متصل :</span> می باشند</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند</span> :</span>&nbsp;5.67 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;5.28 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 318 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-318 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 318</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-318</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :</span>&nbsp;شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :</span>&nbsp;صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 315 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-315 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 315</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-315</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 5پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ نگین های ریز :<span style="color: #000000;"> شفاف (بیرنگ)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگِ کریستال های بزرگ :<span style="color: #000000;">&nbsp;<span>شفاف (بیرنگ)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری (طرح قلب) 642 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-قلب)-642 <img src='./Administrator/files/ProductPic/642-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح قلب) 642</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-642</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.65 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span><span>&nbsp;(قابل تغییر)</span></span>&nbsp;از 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 20, 2019 دستبند زنجیری (طرح گل) 643 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-643 <img src='./Administrator/files/ProductPic/643-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 643</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-643</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ شش پَر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.45 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 16.5 تا 19.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح پنجه عقاب) 596 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-پنجه-عقاب)-596 <img src='./Administrator/files/ProductPic/596-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح پنجه عقاب) 596</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-596</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پنجه عقاب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;12.75 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای با گوی زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, June 10, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 626 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-قلب)-626 <img src='./Administrator/files/ProductPic/626-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 626</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-626</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح گاو) 162 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-162-(طرح-گاو) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح گاو) 162</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-162</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :&nbsp;</span>کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :&nbsp;</span>گاو</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :&nbsp;</span>استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;</span>طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.6 گرم</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح پروانه) 628 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-طرح-پروانه-628 <img src='./Administrator/files/ProductPic/628-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح پروانه) 628</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-628</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) سواچ (swatch)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;7.61 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;(قابل تغییر از) 19 تا 22 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, June 4, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 631 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-ژوپینگ-631 <img src='./Administrator/files/ProductPic/631-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 631</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-631</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span><span style="color: #000000;">&nbsp;شبکه ای (توری)</span></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;28.59 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 20, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 637 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-قلب)-637 <img src='./Administrator/files/ProductPic/637-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 637</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-637</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.26 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح پروانه) 627 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-طرح-پروانه-627 <img src='./Administrator/files/ProductPic/627-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح پروانه) 627</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-627</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) سواچ (swatch)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;7.41 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;(قابل تغییر از) 19 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ 616 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-616 <img src='./Administrator/files/ProductPic/616-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ 616</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-616</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نگیندار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع قفل :</span>&nbsp;تاشو</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;21.58 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح برگ) 636 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-برگ)-636 <img src='./Administrator/files/ProductPic/636-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح برگ) 636</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-636</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;49 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;7.84 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.78 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرحی شبیه به برگهای سیاه و سفید متصل به هم.</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره ژوپینگ (طرح خال) 633 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-خال)-633 <img src='./Administrator/files/ProductPic/633-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح خال) 633</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-633</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;خال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری چشم نظر 583 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-چشم-نظر-583 <img src='./Administrator/files/ProductPic/583-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری چشم نظر 583</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-583</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.80 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;20 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری (طرح قلب) 641 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-قلب)-641 <img src='./Administrator/files/ProductPic/641-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح قلب) 641</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-641</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.60 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :<span style="color: #000000;">&nbsp;(قابل تغییر)</span></span>&nbsp;از 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره ژوپینگ (طرح پروانه) 650 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-650 <img src='./Administrator/files/ProductPic/650.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح پروانه) 650</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-650</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;آویز پروانه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.79 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول گوشواره با آویز :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 20, 2019 دستبند زنجیری (طرح برف) 651 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-651 <img src='./Administrator/files/ProductPic/651.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 651</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-651</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برف</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.08 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 21, 2019 انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ و نگین 548 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-کارتیر-مدل-پیچ-و-نگین-548 <img src='./Administrator/files/ProductPic/548-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح) کارتیر مدل پیچ و نگین 548</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-548</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کارتیر مدل پیچ و&nbsp;نگین&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 27, 2019 گوشواره میخی ژوپینگ (طرح حلقه) 635 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-ژوپینگ-(طرح-حلقه)-635 <img src='./Administrator/files/ProductPic/635-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی ژوپینگ (طرح حلقه) 635</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-635</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سیمیِ حلقه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.54 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر استیل زنجیردار 497 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-زنجیردار-497 <img src='./Administrator/files/ProductPic/497-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل زنجیردار 497</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>RIN-497</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دارای زنجیر و قلب متصل به آن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.59 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 638 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-قلب)-638 <img src='./Administrator/files/ProductPic/638-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 638</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-638</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.50 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 639 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-قلب)-639 <img src='./Administrator/files/ProductPic/639-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح قلب) 639</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-639</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;3.03 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.47 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی 606 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-606 <img src='./Administrator/files/ProductPic/606-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی 606</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-606</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;</span>میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3&nbsp;تایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;</span>استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(3 جفت)</span> :</span>&nbsp;2.31 گرم</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند فانتزی مارکازیت 585 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-مارکازیت-585 <img src='./Administrator/files/ProductPic/585-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی مارکازیت 585</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-585</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;فانتزی مارکازیت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;لاک پشتی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;21.52 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span> قابل تغییر از</span>&nbsp;18 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح انار) 600 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-انار)-600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/600-1-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح انار) 600</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-600</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.34 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;14.5</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر <strong>1 سانتیمتر</strong> می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح قطره) 617 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-قطره)-617 <img src='./Administrator/files/ProductPic/617-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح قطره) 617</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-617</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;قطره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span> 8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 544 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-ون-کلیف)-544 <img src='./Administrator/files/ProductPic/544-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 544</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-544</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح ون کلیف (Van Cleef)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گُلِ ون کلیف :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3.35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.96 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.73 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ 649 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-649 <img src='./Administrator/files/ProductPic/649.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ 649</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-649</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;آویز (شرشره ای)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.57 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع گوشواره با آویز :</span> 8.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 26, 2019 گوشواره میخی آویزدار 605 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-605 <img src='./Administrator/files/ProductPic/605-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 605</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-605</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تک الماس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستالی شبیه به الماس بیرنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.07 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره حلقه ای ژوپینگ 634 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-حلقه-ای-ژوپینگ-634 <img src='./Administrator/files/ProductPic/634-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره حلقه ای ژوپینگ 634</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-634</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;</span>کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح گل) 648 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-648 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a648.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 648</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-648</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ چهارپَر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;5.24 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 17 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 19, 2019 سنجاق سینه فانتزی 250 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-250 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی 250</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-250</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3 (طرح) مروارید فیروزه ای و یک حلقه با نگین های فیروزه ای ، یک پرنده و یک ماهی کوچک طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح پروانه) 653 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-پروانه)-653 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins653.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح پروانه) 653</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>BRA-653</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با پروانه هایی با بالهای سفید و صورتی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.56 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 18 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, June 4, 2019 نیم ست استیل (طرح برف) 624 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-برف)-624 <img src='./Administrator/files/ProductPic/624-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح برف) 624</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-624</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز ، متصل به یکدیگر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.63 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دانه برف شش پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 134 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-134 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-134</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;28.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>سبز</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 608 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-608 <img src='./Administrator/files/ProductPic/608-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 608</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-608</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;6.63 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.60 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح قطره) 625 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-قطره)-625 <img src='./Administrator/files/ProductPic/625-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره) 625</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-625</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;2.12 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.26 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قطره با نقش بینهایت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره عصایی حلقه دار 603 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-عصایی-حلقه-ای-603 <img src='./Administrator/files/ProductPic/603-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره عصایی حلقه دار 603</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-603</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;عصایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نگین دار حلقه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با آویز زنجیری مشکی-طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.30 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی :</span>&nbsp;10 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح اسلیمی) 610 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-اسلیمی)-610 <img src='./Administrator/files/ProductPic/610-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح اسلیمی) 610</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-610</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.49 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.30 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری چشم نظر 613 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-چشم-نظر-613 <img src='./Administrator/files/ProductPic/613-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری چشم نظر 613</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-613</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره ژوپینگ (طرح ستاره و لنگر) 621 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-ستاره-و-لنگر)-621 <img src='./Administrator/files/ProductPic/621-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح ستاره و لنگر) 621</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-621</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ستاره و لنگر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 623 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-623 <img src='./Administrator/files/ProductPic/623-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 623</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-623</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;7.62 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل 609 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-609 <img src='./Administrator/files/ProductPic/609-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 609</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-609</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;4.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرحی شبیه به ونکلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند فانتزی استیل 612 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-612 <img src='./Administrator/files/ProductPic/612-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 612</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-612</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> مروارید و دانه برف</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;8.30 گرم&nbsp;</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span> قابل تنظیم از</span>&nbsp;17 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند (طرح شانه و قیچی-سایز بزرگ) 554 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-شانه-و-قیچی)-554 <img src='./Administrator/files/ProductPic/554-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند سایز بزرگ (طرح شانه و قیچی) 554</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-554</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شانه و قیچی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.66 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند دو رشته ای ژوپینگ (طرح قلب) 598 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-دو-رشته-ای-ژوپینگ-(طرح-قلب)-598 <img src='./Administrator/files/ProductPic/598-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند دو رشته ای ژوپینگ (طرح قلب) 598</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-598</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب&nbsp;&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.80 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته کوتاهتر (قابل تغییر) :</span>&nbsp;از 44 تا 47 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رشته بلندتر&nbsp;(قابل تغییر) :</span>&nbsp;از 46 تا 49 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح برف) 652 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-652 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins652.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 652</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-652</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دانه برف</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;5.37 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 17 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 26, 2019 دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 601 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-طرح-سنجاقک-601 <img src='./Administrator/files/ProductPic/601-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 601</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-601</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.05 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;(قابل تغییر از) 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 602 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-طرح-سنجاقک-602 <img src='./Administrator/files/ProductPic/602-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح سنجاقک) 602</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-602</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سنجاقک</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.07 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;(قابل تغییر از) 16 تا 19 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گردنبند استیل (طرح زنجیر) 597 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-استیل-597 <img src='./Administrator/files/ProductPic/597-1-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح زنجیر) 597</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-597</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنجیر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;28.25 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;51 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی آویزدار 587 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-587 <img src='./Administrator/files/ProductPic/587-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 587</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-587</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> سه الماس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال هایی شبیه به الماس بیرنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.78 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;5.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح قلب) 618 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-قلب)-618 <img src='./Administrator/files/ProductPic/618-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح قلب) 618</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-618</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.56 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;7.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح) کارتیر 540 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح)-کارتیر-540 <img src='./Administrator/files/ProductPic/540-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح) کارتیر 540</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-540</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع دستبند :</span>&nbsp;زنجیری</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;24.34 گرم&nbsp;</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;21 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند (طرح شانه و قیچی-سایز کوچک) 555 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-شانه-و-قیچی)-555 <img src='./Administrator/files/ProductPic/555-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند سایز کوچک (طرح شانه و قیچی) 555</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-555</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شانه و قیچی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.41 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح دایره) 487 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-دایره)-487 <img src='./Administrator/files/ProductPic/487-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح دایره) 487</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-487</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح دایره با نگین های اطراف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;2.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.64 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.96 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.04 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قلب) 622 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-قلب)-622 <img src='./Administrator/files/ProductPic/622-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قلب) 622</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-622</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;3.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.08 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب با نماد چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گردنبند استیل (طرح شمش) 580 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-شمش)-580 <img src='./Administrator/files/ProductPic/580-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح شمش) 580</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-580</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شمش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;8.74 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;قابل تغییر&nbsp;از 46 تا 50.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل 607 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-607 <img src='./Administrator/files/ProductPic/607-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;</span>نیم ست استیل 607</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-607</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- جنس :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;7.07 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فریم استیل با نگین (طرح) سنگ به رنگ سبز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح برف) 656 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-656 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins656.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 656</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-656</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برف</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.07 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 16.5 تا 19.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, June 1, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 604 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-ژوپینگ-(طرح-گل)-604 <img src='./Administrator/files/ProductPic/604-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 604</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-238</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :&nbsp;</span>کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 8 پر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;2.19 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح گل) 647 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-647 <img src='./Administrator/files/ProductPic/647.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 647</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-647</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ رز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;5.07 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 18 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, May 19, 2019 دستبند پیچی (طرح) کارتیر 655 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-پیچی-(طرح)-کارتیر-655 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins655.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند پیچی (طرح) کارتیر 655</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-655</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی پیچی (همراه با پیچ گوشتی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نگین دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;18.66 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, June 4, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 654 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-ژوپینگ-654 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins654.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 654</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-654</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span><span>&nbsp;طنابی</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.86 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, May 29, 2019 پابند آویزدار کریستالی 172 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-آویزدار-کریستالی-172 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند آویزدار کریستالی 172&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-172</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;دارای کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;11 تا 26 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;3.2</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;</span>طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 127 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-127-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-127</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;14.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع&nbsp;:</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول&nbsp;:</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span style="color: #00ace6;">&nbsp;</span><span style="background-color: #ffffff; color: #0099cc;"><strong>نیلی</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 566 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-566 <img src='./Administrator/files/ProductPic/566-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 566</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-566</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;تاج</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;30 عدد&nbsp;(28 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.27 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;نارنجی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری (طرح گل) 646 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-گل)-646 <img src='./Administrator/files/ProductPic/646.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح گل) 646</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-646</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ رز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;5.17 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 18 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, May 15, 2019 نیم ست استیل انار 493 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-انار-493 <img src='./Administrator/files/ProductPic/493-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل انار 493</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-493</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;انار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;46 سانتیمتر&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;2.85 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.24 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست برنجی طرح طلا 494 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-برنجی-طرح-طلا-494 <img src='./Administrator/files/ProductPic/494-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست برنجی طرح طلا 494</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-494</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;برنجی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طرح زیورآلات طلا</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.90 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی قفلی (حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سینه استیل (طرح شاخه گل) 504 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-شاخه-گل)-504 <img src='./Administrator/files/ProductPic/504-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل (طرح شاخه گل) 504</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-504</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شاخه گل و مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;رُزگلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10.69 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 549 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-549 <img src='./Administrator/files/ProductPic/549-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 549</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-549</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.91 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره بخیه ای (طرح مروارید) 619 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه-ای-(طرح-مروارید)-619 <img src='./Administrator/files/ProductPic/619-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای (طرح مروارید) 619</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-619</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;بخیه ای&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید و حلقه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.11 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر همراه با حلقه:</span>&nbsp;11 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 589 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-(طرح-ون-کلیف)-589 <img src='./Administrator/files/ProductPic/589-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی (طرح ون کلیف) 589</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-589</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;3 تایی، طرح ون کلیف (Van Cleef)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گُلِ ون کلیف :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل با روکش رودیوم&nbsp;(به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;3.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت کوچک) :</span>&nbsp;0.69 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت متوسط) :</span>&nbsp;0.93 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت بزرگ) :</span>&nbsp;1.83 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 575 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-بینهایت)-575 <img src='./Administrator/files/ProductPic/575-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 575</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-575</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.76 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح) سواچ 552 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(نگین-طرح-سنگ)-552 <img src='./Administrator/files/ProductPic/552-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (نگین طرح سنگ) 552</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-552</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> (طرح) سواچ (swatch)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.46 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.70 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فریم استیل با نگین (طرح) سنگ به رنگ صورتی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 556 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-قلب-و-پروانه)-556 <img src='./Administrator/files/ProductPic/556-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 556</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-556</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب و پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز به یکدیگر متصل :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.35 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;قابل تغییر&nbsp;از 40.5 تا 46 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 3 تایی 620 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-3-تایی-620 <img src='./Administrator/files/ProductPic/620-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 3 تایی 620</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-620</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی 3 تایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- وزن تقریبی (3 جفت) :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;2.98 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند مرغ آمین 615 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-مرغ-آمین-615 <img src='./Administrator/files/ProductPic/615-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند مرغ آمین 615</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-615</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> مرغ آمین</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.46 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;مرغ آمین به رنگ طلایی - قفس به رنگ نقره ای و (طرح) مروارید به رنگ فیروزه ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت (طرح بینهایت) 584 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری -مارکازیت-(سنگ-زرشکی)-584 <img src='./Administrator/files/ProductPic/584-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت (طرح بینهایت) 584</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-584</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> بینهایت (INFINITY)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;10.47 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;18 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, June 7, 2019 گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 588 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-قلب)-588 <img src='./Administrator/files/ProductPic/588-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح قلب) 588</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-588</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.69 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح شمش) 557 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-شمش)-557 <img src='./Administrator/files/ProductPic/557-2-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح شمش) 557</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-557</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شمش</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;رُزگُلد</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;8.65 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;<span>قابل تغییر</span></span>&nbsp;از 40.5 تا 45.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح گندم) 577 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-(طرح-گندم)-577 <img src='./Administrator/files/ProductPic/577-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح گندم) 577</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-577</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> خوشه گندم</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.94 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح حلقه) 568 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-حلقه)-568 <img src='./Administrator/files/ProductPic/568-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح حلقه) 568</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-568</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;3 حلقه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;8.96 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی آویز :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل) 500 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/500-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی 500&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-500</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پَر و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل با نگینها و مروارید مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;</span>6.07 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 495 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-495 <img src='./Administrator/files/ProductPic/495-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 495</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-495</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;6.86 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ زرشکی همراه با نگین های ریز مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 571 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-571 <img src='./Administrator/files/ProductPic/571-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 571</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-571</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;7.74 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.21 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 490 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-490 <img src='./Administrator/files/ProductPic/490-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 490</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-490</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی و خرگوش</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;7.10 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.93 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی (طرح) فیروزه 508 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-(طرح)-فیروزه-508 <img src='./Administrator/files/ProductPic/513-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی (طرح) فیروزه 508</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-508</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مرواریدی، طرح فیروزه با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;23 عدد (21 دانه در دستبند و 2 دانه در بندها)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.65 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;مروارید فیروزه ای با بند&nbsp;</span><span>آبی</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری چشم نظر 614 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-چشم-نظر-614 <img src='./Administrator/files/ProductPic/614-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری چشم نظر 614</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-614</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.05 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 560 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-560 <img src='./Administrator/files/ProductPic/560-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 560</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-560</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;دایره منقش</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.48 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;طوسی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 561 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-561 <img src='./Administrator/files/ProductPic/561-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 561</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-561</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;الماس</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.79 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16.5 تا 24.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 562 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-562 <img src='./Administrator/files/ProductPic/562-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 562</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-562</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;دوچرخه</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره عصایی (طرح اسلیمی) 543 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-عصایی-(طرح-اسلیمی)-543 <img src='./Administrator/files/ProductPic/543-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره عصایی (طرح اسلیمی) 543</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-543</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;عصایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با نگین بزرگ زرشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.54 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری مارکازیت (طرح گل) 541 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-مارکازیت-541 <img src='./Administrator/files/ProductPic/541-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری مارکازیت 541</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-541</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری مارکازیت طرح گل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;13.47 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 491 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-491 <img src='./Administrator/files/ProductPic/491-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 491</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-491</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های مشبک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span> ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.46 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح ستاره) 542 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-ستاره)-542 <img src='./Administrator/files/ProductPic/542-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح ستاره) 542</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-542</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;ستاره</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.55 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول (ارتفاع) تقریبی آویز بلند (ستاره) :</span>&nbsp;7.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;10 سانتیمتر -&nbsp;<span style="color: #ff0000;">(ارتفاع تقریبی) :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 517 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-517 <img src='./Administrator/files/ProductPic/517-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 517</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-517</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال طلایی با بند طلایی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.73 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 27 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح کپسول) 505 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-کپسول)-505 <img src='./Administrator/files/ProductPic/505-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح کپسول) 505</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-505</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کپسول</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span> نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.11 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی و نقره ای&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح حلقه) 586 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-(طرح-حلقه)-586 <img src='./Administrator/files/ProductPic/586-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح حلقه) 586</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-586</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;3 حلقه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;9.10 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی آویز :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 565 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-565 <img src='./Administrator/files/ProductPic/565-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 565</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-565</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;تاج</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;35 عدد&nbsp;(33 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;7.37 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 563 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-563 <img src='./Administrator/files/ProductPic/563-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 563</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-563</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;انار</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد&nbsp;(16 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.64 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 23.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;بنفش</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح جقه) 262 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-جقه)-262 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح جقه) 262</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-262</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;جقه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند بلندتر :</span>&nbsp;25 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند کوتاهتر :&nbsp;<span style="color: #000000;"><span>21.5 سانتیمتر</span></span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح دخترک) 139 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-139-(طرح-دخترک) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح دخترک) 139</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-139</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز&nbsp;فلزی همراه با بند (طرح) چرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دخترک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;86 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی آویز (طرح) شنل 529 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویز-(طرح)-چنل-529 <img src='./Administrator/files/ProductPic/529-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویز (طرح) شنل 529</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-529</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) شَنِل (CHANEL)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;6.40 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;9 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح برف) 591 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-برف)-591 <img src='./Administrator/files/ProductPic/591-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح برف) 591</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-591</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;5.07 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.48 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;یک دانه برف شش پَر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و گل) 486 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار(طرح-مروارید-و-گل)-486 <img src='./Administrator/files/ProductPic/486-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار (طرح مروارید و گل) 486</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-486</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار مرواریدی با طرح گل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.36 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز بلند :</span>&nbsp;5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;3.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره عصایی (طرح اسلیمی) 528 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-عصایی-(طرح-اسلیمی)-528 <img src='./Administrator/files/ProductPic/528-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره عصایی (طرح اسلیمی) 528</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-528</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;عصایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;اسلیمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با (طرح) مروارید آبی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.21 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع تقریبی :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 524 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-524 <img src='./Administrator/files/ProductPic/524-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 524</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-524</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;سبز کم رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.13 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پلاک استیل چهارقل 111 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-استیل-چهارقل-111 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک استیل چهارقل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-111</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با طرح&nbsp;<span>چهارقل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 نیم ست استیل (طرح) سواچ 590 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(نگین-طرح-سنگ)-590 <img src='./Administrator/files/ProductPic/590-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (نگین طرح سنگ) 590</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-590</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) سواچ (swatch)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span> می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span> 44.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز و زنجیر :</span>&nbsp;9.26 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.64 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;فریم استیل با نگین (طرح) سنگ به رنگ سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, June 4, 2019 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 489 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-489 <img src='./Administrator/files/ProductPic/489-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 489</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-489</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه دایره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ روی حلقه دایره ای :</span> سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند&nbsp;(آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;:</span>&nbsp;4.37 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.29 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 523 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-523 <img src='./Administrator/files/ProductPic/523-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 523</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-523</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.05 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 567 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-با-پلاک-استیل-567 <img src='./Administrator/files/ProductPic/567-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی با پلاک استیل 567</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-567</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;گل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;32 عدد&nbsp;(30 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.78 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 24.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;قرمز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح قلب پرنده) 578 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قلب-پرنده)-578 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a578-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح قلب پرنده) 578</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-578</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب پرنده</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.94 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح گل) 579 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-قلب-گل)-579 <img src='./Administrator/files/ProductPic/579-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح گل) 579</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-579</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 564 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-564 <img src='./Administrator/files/ProductPic/564-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 564</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-564</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;نعل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد&nbsp;(18 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;14.67 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 16 تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 572 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-572 <img src='./Administrator/files/ProductPic/572-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 572</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-572</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;8.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.28 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح ستاره) 506 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-ستاره)-506 <img src='./Administrator/files/ProductPic/506-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح ستاره) 506</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-506</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ستاره شش پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;3.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span> قابل تغییر</span>&nbsp;از 46 تا 51 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره ژوپینگ (طرح بینهایت) 488 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-ژوپینگ-(طرح-بینهایت)-488 <img src='./Administrator/files/ProductPic/488-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره ژوپینگ (طرح بینهایت) 488</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-488</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;ساده&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;1.47 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 479 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-479 <img src='./Administrator/files/ProductPic/479-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 479</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-479</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل وَن کلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.57 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 481 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-481 <img src='./Administrator/files/ProductPic/481-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 481</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-481</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;دایره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.19 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 482 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-482 <img src='./Administrator/files/ProductPic/482-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 482</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-482</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل وَن کلیف</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2.81 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر ژوپینگ 507 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-ژوپینگ-507 <img src='./Administrator/files/ProductPic/507-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر ژوپینگ 507</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-507</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;54.92 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;70 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری بچه گانه (طرح شیشه شیر) 539 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-بچه-گانه-(طرح-شیشه-شیر)-539 <img src='./Administrator/files/ProductPic/539-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری بچه گانه (طرح شیشه شیر) 539</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-539</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح (تقریبی) :</span>&nbsp;شیشه شیر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;2.47 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 13.5 تا 16.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح گل) 545 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-گل)-545 <img src='./Administrator/files/ProductPic/545-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گل) 545</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-545</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;4.15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.21 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل شش پر همراه با نماد چشم نظر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی - سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 550 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-550 <img src='./Administrator/files/ProductPic/550-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 550</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-550</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.95 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 573 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-573 <img src='./Administrator/files/ProductPic/573-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 573</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-573</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;7.34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.51 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 498 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-498 <img src='./Administrator/files/ProductPic/498-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 498</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-498</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;بینهایت پیوسته</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح پنجه عقاب) 536 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-پنجه-عقاب)-536 <img src='./Administrator/files/ProductPic/536-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح پنجه عقاب) 536</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-536</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پنجه عقاب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- همراه با زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;13.17 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای با گوی آبی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار (طرح) بولگاری 569 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویز-(طرح)-بولگاری-569 <img src='./Administrator/files/ProductPic/569-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویز (طرح) بولگاری 569</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-569</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) بولگاری (Bulgari)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;11.65 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند ژوپینگ (طرح چشم نظر) 538 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-(طرح-چشم-و-نظر)-ژوپینگ-538 <img src='./Administrator/files/ProductPic/538-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند ژوپینگ (طرح چشم نظر) 538</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-538</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز به یکدیگر متصل :</span>&nbsp;می باشند</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.60 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 41 تا 45 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 582 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-582 <img src='./Administrator/files/ProductPic/582-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 582</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-582</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;كِشیِ سه رشته ایِ دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;برگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;به طور کلی حدود 57 عدد مروارید و حدود 8 عدد کریستال کوچک و بزرگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;به طور کلی حدود 45.97 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;حدود 15 سانتیمتر (چون از نوع "کِشی" می باشد تقریبا برای هر نوع سایزی مناسب است)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 519 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-519 <img src='./Administrator/files/ProductPic/519-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 519</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-519</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;28 عدد (26 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند صورتی کم رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;10.65 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 22 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 520 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-520 <img src='./Administrator/files/ProductPic/520-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 520</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-520</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند صورتی پُر رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.00 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 14 تا 26.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 558 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-558 <img src='./Administrator/files/ProductPic/558-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 558</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-558</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;عشق</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد&nbsp;<span>(16 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.66 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 24.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;مشکی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 531 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-531 <img src='./Administrator/files/ProductPic/531-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح گلهای مشبک) 531</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-531</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل های مشبک</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.90 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.08 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت (طرح) فیروزه 532 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-532 <img src='./Administrator/files/ProductPic/532-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت (طرح) فیروزه 532</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-532</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;4.60 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;6.10 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 574 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-574 <img src='./Administrator/files/ProductPic/574-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 574</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-574</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح کریستال :</span>&nbsp;دارای نگین کریستال بزرگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.17 گرم&nbsp;&nbsp;(با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 599 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-ژوپینگ-(طرح-گل)-599 <img src='./Administrator/files/ProductPic/599-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند ژوپینگ (طرح گل) 599</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-599</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گلِ هشت پر قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span> کشویی (slider)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> زنجیرِ&nbsp;طلایی ، گلبرگِ قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;9.31 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند (قابل تنظیم) :</span> از 50 تا 53 سانتیمتر<br /></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر ژوپینگ 499 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-499 <img src='./Administrator/files/ProductPic/499-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 499</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-499</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.47 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong style="font-size: 10pt;">1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ (طرح دو قلب) 496 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-(طرح-دو-قلب)-496 <img src='./Administrator/files/ProductPic/496-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ (طرح دو قلب) 496</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-496</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دو قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;1.45 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.23 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سینه استیل (طرح گل) 503 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-استیل-(طرح-گل)-503 <img src='./Administrator/files/ProductPic/503-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سینه استیل (طرح گل) 503</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-503</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span> استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;غنچه ، گل و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;رُزگلد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.82 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح کیتی) 551 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-کیتی)-551 <img src='./Administrator/files/ProductPic/551-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح کیتی) 551</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-551</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3 کیتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز جدا از یکدیگر :</span>&nbsp;می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;47 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند&nbsp;(با زنجیر) :</span>&nbsp;6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;1.65 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل) 501 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/501-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی 501</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-501</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پَر و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل با نگین های کریستالی و مروارید سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6.06 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری کلیپسی (طرح گل) 502 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-کلیپسی-502 <img src='./Administrator/files/ProductPic/502-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری کلیپسی 502</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAC-502</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل هشت پَر و مروارید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استیلِ طلایی ، گل با نگین ها و مروارید فیروزه ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.72 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 547 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-547 <img src='./Administrator/files/ProductPic/547-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 547</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-547</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.78 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.96 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی سنگ :</span> مشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 657 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-کاف-ژوپینگ-657 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins657.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگوییِ (تکپوش) ژوپینگ 657</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-657</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;طنابی با زنجیر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;16.87 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, June 2, 2019 نیم ست مارکازیت 593 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-593 <img src='./Administrator/files/ProductPic/593-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 593</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-593</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;6.79 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;7.97 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی&nbsp;(حلقه آن شبیه به دسته عصا می باشد)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ عقیق همراه با نگین های ریز مارکازیت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقریبی سنگ :</span>&nbsp;زرشکی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند (طرح V شکل) ژوپینگ 581 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-(طرح-V-شکل)-ژوپینگ-581 <img src='./Administrator/files/ProductPic/581-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند (طرح V شکل) ژوپینگ 581</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;NEC-581</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;به شکل V لاتین&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز به یکدیگر متصل :</span>&nbsp;نمی باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.32 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :</span> 5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 41 تا 47 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ 611 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-611 <img src='./Administrator/files/ProductPic/611-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ 611</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-611</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.11 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.97 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ 570 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-570 <img src='./Administrator/files/ProductPic/570-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ 570</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-570</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;(شبیه به) زنگوله</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.50 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 535 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-535 <img src='./Administrator/files/ProductPic/535-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 535</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-535</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی-نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.60 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح پروانه) 594 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-پروانه)-594 <img src='./Administrator/files/ProductPic/594-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح پروانه) 594</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-594</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پروانه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span> نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.52 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح گل) 595 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-گل)-595 <img src='./Administrator/files/ProductPic/595-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح گل) 595</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-595</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.53 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 546 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-546 <img src='./Administrator/files/ProductPic/546-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 546</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-546</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر ، قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;11.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;49.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ تقریبی سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار 485 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-485 <img src='./Administrator/files/ProductPic/485-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار 485</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-485</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی&nbsp;آویزدار&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح آویز :</span>&nbsp;اسلیمی (دوایر درهم)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;4.11 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول (ارتفاع) تقریبی آویز بلند :</span>&nbsp;7.5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز کوتاه :</span>&nbsp;10 سانتیمتر - <span style="color: #ff0000;">(ارتفاع تقریبی) :</span> 5 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 518 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-518 <img src='./Administrator/files/ProductPic/518-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 518</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-518</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند آبی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.79 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (2تایی) 576 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-576 <img src='./Administrator/files/ProductPic/576-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ (2تایی) 576 &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-576</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2تایی (این انگشتر در مجموع از یک انگشتر و یک حلقه جدا از هم تشکیل شده)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.90 گرم (با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;انگشترِ طلایی - حلقه نقره ای</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 537 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-استیل-(طرح-قلب-و-پروانه)-537 <img src='./Administrator/files/ProductPic/537-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند استیل (طرح قلب و پروانه) 537</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-537</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب و پروانه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر و آویز به یکدیگر متصل :</span> می باشند</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;قابل تغییر&nbsp;از 40.5 تا 46 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 512 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-512 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a512-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 512</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-512</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (تقریبی) محصول :</span>&nbsp;کریستال کاهی با بند&nbsp;کاهگلی (به تصاویر مراجعه شود)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.41 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 559 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-با-پلاک-استیل-559 <img src='./Administrator/files/ProductPic/559-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی با پلاک استیل 559</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-559</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح پلاک :</span>&nbsp;نعل</p> <p><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;جنس پلاک :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;18 عدد&nbsp;<span>(16 عدد در دستبند و 2 عدد در بندهای قابل تنظیم)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.88 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15.5 تا 23.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ (طرح) مروارید :</span>&nbsp;سبز</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل مارکازیت 533 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-مارکازیت-533 <img src='./Administrator/files/ProductPic/533-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل مارکازیت 533</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-533</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با سنگ های مارکازیت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چها حلقه زنجیر به هم پیوسته</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;6 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ (طرح بینهایت) 534 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-534 <img src='./Administrator/files/ProductPic/534-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 534</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-534</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> بینهایت</p> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.76 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر&nbsp;<strong>1 سانتیمتر</strong>&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 515 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-515 <img src='./Administrator/files/ProductPic/515-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 515</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-515</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال نقره ای با بند طوسی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.32 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 516 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-516 <img src='./Administrator/files/ProductPic/516-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 516</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-516</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;28 عدد (26 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال سبز با بند سبز رنگ (لطفا به تصاویر مراجعه نمایید)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.17 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 28 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 483 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-483 <img src='./Administrator/files/ProductPic/483-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 483</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-483</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ قلب :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.34 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 480 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-480 <img src='./Administrator/files/ProductPic/480-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 480</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-480</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ قلب :</span>&nbsp;مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 492 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم_ست-استیل-(طرح-قطره-سنگی)-492 <img src='./Administrator/files/ProductPic/492-2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح قطره سنگی) 492</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-492</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضدحساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر قابل تعویض :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز (با زنجیر) :</span>&nbsp;10.56 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.00 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیرِ آویز :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;آویزِ (طرح) سنگی به شکلِ قطره و به رنگ تقریبی نارنجی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 513 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-513 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a513-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 513</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-513</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال مشکی با بند مشکی رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.07 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 525 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-525 <img src='./Administrator/files/ProductPic/525-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 525</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-525</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;شیری</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.06 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 526 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-526 <img src='./Administrator/files/ProductPic/526-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 526</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-526</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;صورتی کم رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.05 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 527 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-527 <img src='./Administrator/files/ProductPic/527-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 527</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-527</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گُلِ نُه پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ گل :</span>&nbsp;صورتی پُر رنگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;1.08 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل (طرح ستاره) 592 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح-ستاره)-592 <img src='./Administrator/files/ProductPic/592-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح ستاره) 592</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-592</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ستاره پنج پَر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- زنجیر :</span>&nbsp;ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.39 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;2.17 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 484 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-484 <img src='./Administrator/files/ProductPic/484-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 484</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-484</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;دایره</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ضد حساسیت :</span>&nbsp;می باشد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ دایره :</span>&nbsp;سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح شرشره) 658 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-شرشره)-658 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins658.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح شرشره) 658</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-658</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;شرشره</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;11.05 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی (قابل تنظیم) :</span>&nbsp;تا 23 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, June 3, 2019 نیم ست استیل (طرح) بولگاری 530 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-(طرح)-بولگاری-530 <img src='./Administrator/files/ProductPic/530-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل (طرح) بولگاری 530</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-530</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;طرح بولگاری</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه دایره ای</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه :</span>&nbsp;مسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ روی حلقه دایره ای :</span>&nbsp;سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;گردنبند (آویز و زنجیر) :</span>&nbsp;4.32 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.27 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 136 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-136 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-136</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;26 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>7 رنگ (مطابق تصاویر،در رنگ های گوناگون)</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند فانتزی استیل 663 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-فانتزی-استیل-663 <img src='./Administrator/files/ProductPic/int663.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند فانتزی استیل 663</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-663</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- طرح :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;گُلِ 4پَر</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.47 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :<span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;"> (قابل تنظیم تا)</span>&nbsp;</span></span>&nbsp;19.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Sunday, June 9, 2019 دستبند پیچی (طرح) کارتیر 659 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-پیچی-(طرح)-کارتیر-659 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins659.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند پیچی (طرح) کارتیر 659</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-659</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;(طرح) کارتیر (Cartier)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;النگویی پیچی (همراه با پیچ گوشتی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نگین دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;19 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;رُزگُلد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, June 4, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح چشم نظر) 161 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-161-(طرح-چشم-و-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی (طرح چشم نظر) 161</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-161</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;آلیاژ مس&nbsp;به همراه زیرکونیای مصنوعی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.6 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح راکت تنیس) 117 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-117-(طرح-راکت-تنیس) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل ورزشی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>NEC-117</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;طرح&nbsp;راکت تنیس</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span>&nbsp;آقایان</p></p><hr/> Monday, June 10, 2019 پلاک استیل وان یکاد (طرح لوزی) 110 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-استیل-وان-یکاد-110 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پلاک استیل وان یکاد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-110</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با طرح وان یکاد به شکل لوزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 514 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-514 <img src='./Administrator/files/ProductPic/514-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 514</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-514</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;27 عدد (25 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال 3 رنگ (قرمز ، طلایی و اندکی سورمه ای) با بند قرمز رنگ&nbsp;<span>(لطفا به تصاویر مراجعه نمایید)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;13.20 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 521 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-521 <img src='./Administrator/files/ProductPic/521-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 521</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-521</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند قهوه ای رنگ (به تصاویر مراجعه شود)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.37 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 522 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-522 <img src='./Administrator/files/ProductPic/522-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 522</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-522</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال شفاف با بند سفید رنگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.14 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند زنجیری (طرح برف) 662 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-662 <img src='./Administrator/files/ProductPic/int662.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 662</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-662</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دانه برف مرواریدی</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;8.38 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 17 تا 21.5 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, June 8, 2019 گوشواره بخیه ای ژوپینگ (طرح قلب) 665 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه-ای-ژوپینگ-(طرح-قلب)-665 <img src='./Administrator/files/ProductPic/int665.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای ژوپینگ (طرح قلب) 665</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-665</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;بخیه ای پین دار</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;3.18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ 660 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-660 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ins660.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ 660</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-660</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;آویز (شرشره ای)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;5.37 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ارتفاع گوشواره با آویز :</span>&nbsp;8 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Friday, June 7, 2019 پلاک استیل وان یکاد (صفحه برآمده) 109 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پلاک-استیل-وان-یکاد-109 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>پلاک استیل وان یکاد</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;NEC-109</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span><span>&nbsp;استیل با طرح وان یکاد با&nbsp;صفحه برآمده</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span>&nbsp;1.3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می &nbsp;&nbsp;باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 132 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-132 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-132</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>:</span>&nbsp;29.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span style="color: #d8d5a6;"><strong>ماشی کم رنگ</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 133 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-133 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-133</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;28.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span><strong>سفید</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری (طرح برف) 661 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-(طرح-برف)-661 <img src='./Administrator/files/ProductPic/int661.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری (طرح برف) 661</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-661</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;دانه برف نگین دار</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;1.99 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;(قابل تغییر)&nbsp;از 16 تا 19 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Saturday, June 8, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 130 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-130 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">دستبند النگویی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">BRA-130</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">سیمی منجوقی طرح بافت</span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="font-size: 10pt;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">32.4 گرم</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt; color: #a97c0a;"><strong>ماشی سیر&nbsp;</strong></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی (طرح چشم نظر) 165 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-165-(چشم-و-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (چشم نظر) 165</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-165</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>میخی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- مدل یا نوع :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل<span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>0.9 گرم</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح زنگوله) 664 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-زنجیری-ژوپینگ-(طرح-زنگوله)-664 <img src='./Administrator/files/ProductPic/int664.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند زنجیری ژوپینگ (طرح زنگوله) 664</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-664</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;زنجیری</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;زنگوله</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;زنجیر طلایی با زنگوله های صورتی ، آبی و سفید</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp;10.63 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول&nbsp;تقریبی :</span>&nbsp; (قابل تنظیم) تا 21 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Monday, June 10, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 131 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-131 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>دستبند النگویی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>BRA-131</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>سیمی منجوقی طرح بافت</span></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>26.5 گرم</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span><span style="color: #596673;"><strong>خاکستری پررنگ</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 انگشتر (طرح)تیفانی مدل 2قلب آویز 200 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-(طرح)-تیفانی-(مدل-2-قلب-آویز)-200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر (طرح)تیفانی مدل 2قلب آویز 200</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-200</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تیفانی 2 قلب آویز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.5 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی ژوپینگ (طرح گل) 253 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-ژوپینگ-253 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی ژوپینگ 253&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-253</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 6 پر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 123 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-123-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-123</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;34.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;15.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;بنفش</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 125 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-125-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-125</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;29.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;12.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span style="color: #ccffcc;"><strong>سبز کمرنگ</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح ورزشکار) 116 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-116-(طرح-ورزشکار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل ورزشی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;</span>NEC-116</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;<span>طرح ورزشکار</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;25.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مناسب برای :</span>&nbsp;آقایان</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 122 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-122-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-122</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;36.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;16.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح <span>سنگ&nbsp;</span>مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;سیاه</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره بخیه ای (طرح چشم نظر) 164 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه-ای-164-(طرح-چشم-و-نظر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای (طرح چشم نظر) 164</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-164</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;بخیه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;<span style="color: #000000;">چشم نظر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.7 گرم</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز گردنبند برنجی (طرح خاتون) 119 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-برنجی-119-(طرح خاتون) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند (بدون زنجیر)&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-119</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;برنجی ، طرح خاتون ، شکل مستطیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;11.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 دستبند النگویی سیمی منجوقی 135 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-النگویی-سیمی-منجوقی-135 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند النگویی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-135</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;سیمی منجوقی طرح بافت</p> <p><span style="color: #ff0000;">&nbsp;- وزن تقریبی&nbsp;:</span>&nbsp;25.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<strong>مشکی</strong><span><strong><br /></strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 183 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-فانتزی-183-(رزین-دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه فانتزی (رزین دار) 183</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRO-183</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;رزین دار همراه با برگ و (طرح) مروارید فیروزه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;10 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل 404 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-404 <img src='./Administrator/files/ProductPic/404-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 404</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-404</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;7.30 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;75 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 212 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-ژوپینگ-(طرح-توت-فرنگی)-212 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند ژوپینگ (طرح توت فرنگی) 212</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-212</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :<span style="color: #000000;"> ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;توت فرنگی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;50 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 259 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-استیل-(طرح-صلیب)-259 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند استیل (طرح صلیب) 259</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;NEC-259</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>17.5 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>طلایی و نقره ای</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت فانتزی 174 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-174 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">ساعت فانتزی 174</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;WAT-174</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :&nbsp;<span style="color: #000000;">(طرح) چرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :&nbsp;<span style="color: #000000;">دایره های رنگی متحدالمرکز</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :<span style="color: #000000;"> باتری ساعتی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :&nbsp;<span style="color: #000000;">22.5 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">27.3 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی : <span style="color: #000000;">به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند چشم نظر ساده 173 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-چشم-و-نظر-ساده-173 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند چشم نظر ساده 173</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;ANK-173</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;<span>چشم نظر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم از 23.5 تا 28.5</span><span>&nbsp;سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;<span>7.1</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ کلی :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند ساده (طرح بینهایت) 168 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-168-(طرح-بینهایت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (طرح بینهایت) 168</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>ANK-168</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;بینهایت<span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :&nbsp;</span><span>به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم از&nbsp;</span><span>22.5 تا 28 سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;<span>2.4</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند) 124 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ست-2تکه-دست-ساز-124-(گردنبند،دستبند) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان محصول :</span>&nbsp;ست 2تکه دست ساز (گردنبند،دستبند)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد محصول :</span>&nbsp;SET-124</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>35</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>70&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم (بطور میانگین) از&nbsp;<strong>14</strong>&nbsp;سانتیمتر تا&nbsp;<strong>24&nbsp;</strong>سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;تقریبی&nbsp;گردنبند :</span>&nbsp;35.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>تقریبی&nbsp;</span>دستبند :</span>&nbsp;16.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;دست ساز&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس محصول :</span>&nbsp;طرح سنگ مروارید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;استخوانی</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره بخیه ای نئوگلوری (طرح مروارید) 159 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-بخیه ای-نئوگلوری-159-(طرح-مروارید) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره بخیه ای نئوگلوری (طرح مروارید) 159</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-159</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>بخیه ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;<span>طلا</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;<span>مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>آلیاژ مس&nbsp;به همراه زیرکونیای مصنوعی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>3.7 گرم</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 پابند چشم نظر ساده 169 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-چشم-و-نظر-ساده-169 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">پابند چشم نظر ساده 169</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #000000;">&nbsp;ANK-169</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :&nbsp;<span style="color: #000000;"><span>چشم نظر</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :&nbsp;<span style="color: #000000;">استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">قابل تنظیم از&nbsp;</span><span style="color: #000000;">21.5 تا 26.5 سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">2.9</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :&nbsp;<span style="color: #000000;">طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی 279 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-279 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی 279</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-279</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;نگین کریستال</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بدنه :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ بدنه:</span>&nbsp;طلایی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ کریستال</span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;(تقریبی)</span> <span style="color: #ff0000;">:</span>&nbsp;&nbsp;<span style="color: #0b14a1; background-color: #0b14a1;">رنگ آبی</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;(جفت)&nbsp;:</span>&nbsp;0.64 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گیره روسری لبنانی ژوپینگ 184 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گیره-روسری-لبنانی-ژوپینگ-184 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گیره روسری لبنانی ژوپینگ 184&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SCAP-184</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;مروارید درشت</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;5 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت 179 (طرح) SYLVI https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-179-(طرح)-SYLVI <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت 179 (طرح) SYLVI&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WAT-179</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;" lang="AR-SA">- (طرح) برند : <span style="color: #000000;">SYLVI</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;صفحه فرورفته مشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;61.6 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سنجاق سینه چشم نظر ژوپینگ 182 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سنجاق-سینه-چشم-و-نظر-ژوپینگ-182 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;سنجاق سینه چشم نظر ژوپینگ 182<span>&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;BRO-182</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;چشم نظر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span><span>&nbsp;طلایی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span>&nbsp;2 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر نقره 188 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-نقره-188 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر نقره 188</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RINS-188</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;حلقه&nbsp;نقره با نگین های شفاف (بیرنگ)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :</span>&nbsp;4.7 میلیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;4.43 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم (رودیوم)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عیار نقره :</span>&nbsp;925</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت فانتزی (صفحه طرح گوزن) 178 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-178-(صفحه-طرح-گوزن) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت فانتزی (صفحه طرح گوزن) 178</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;WAT-178</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;گوزن فانتزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل 403 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-403 <img src='./Administrator/files/ProductPic/403-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر استیل 403</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-403</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.33 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست ژوپینگ 553 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-ژوپینگ-553 <img src='./Administrator/files/ProductPic/553-1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;نیم ست ژوپینگ 553</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-553</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی با کریستال قرمز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- آویز ، دارای زنجیر :</span>&nbsp;نمی باشد</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;آویز :</span>&nbsp;2.08 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;4.09 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 216 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-216 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 216</span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>BRA-216</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;<span>20 عدد</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;<span>15 گرم</span>&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;<span>قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></span></span></span></span></p> <p><span><span><span><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;<span style="color: #b40f13; background-color: #b40f13;">-</span></span></span><span style="color: #b40f13; background-color: #b40f13;">رنگ قرمز قرمز</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 ساعت فانتزی 177 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-177 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;<span>ساعت فانتزی 177</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;WAT-177</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;<span>(طرح) چرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;<span>دایره های رنگی متحدالمرکز</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span><span>&nbsp;باتری ساعتی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;<span>22.5 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>27.1 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست (طرح) مروارید 239 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-(طرح)-مروارید-239 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست (طرح) مروارید 239<br /></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>SET2-239</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span><span>&nbsp;</span><span>45 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند&nbsp;<span>(با زنجیر)</span> :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">4.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;<span>0.88 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span> میخی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;<span>(طرح) مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ تقسیم کننده :</span> طلایی - سرخ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 198 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-198 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 198</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-198</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;2.7 گرم&nbsp;&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح جغد) 138 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-138-(طرح-جغد) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی&nbsp;فانتزی (طرح جغد) 138</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-138</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز&nbsp;<span>فلزی با نگین های رنگی همراه با بند لاستیکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;<span>32.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>جغد</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند :</span>&nbsp;قابل تنظیم بین 80 تا 85<span>&nbsp;سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی (طرح ماه و ستاره) 166 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-166-(طرح-ماه-و-ستاره) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (ماه و ستاره) 166</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-166</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا نوع :</span><span>&nbsp;ماه و ستاره</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span> رادیوم و یا نقره 925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.1 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 220 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 220</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-220</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #228c7e; background-color: #228c7e;">-رنگ سبز پر رنگ</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سپر) 214 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-سپر)-214 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح سپر) 214</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-214</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;سپر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر بچه گانه ژوپینگ 257 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-بچه-گانه-ژوپینگ-257 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;زنجیر بچه گانه ژوپینگ 257</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-257-S</p> <p><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> ژوپینگ</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span> 2.7 گرم</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span> 35 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 268 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-268 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 268</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-268</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های کریستال :</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="background-color: #5f3235; color: #5f3235;">- رنگ عنابی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 226 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-226 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 226</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-226</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.5 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #c88fc2; background-color: #c88fc2;">-رنگ&nbsp;شرابی روشن</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 222 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-222 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 222</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-222</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.6 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #4f1643; background-color: #4f1643;">-رنگ بنفش پر رنگ</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 پابند ساده (طرح گل 6 پر) 170 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-170-(طرح-گل-6-پر) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده (طرح گل 6 پر) 170</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;</span>ANK-170</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;گل 6 پر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;</span>به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;22.5 تا 28 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;3.2</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی لاکت عکس (طرح رزین دار) 142 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-142-(طرح-رزین-دار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی&nbsp;<span>لاکت عکس (طرح رزین دار) 142</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>LOC-142</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>فلزی رزین دار با زنجیر فلزی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>30.4 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>نقش پرنده</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;<span>80 سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی لاکت عکس (طرح درخت) 143 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-143-(طرح-درخت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی لاکت عکس (طرح درخت) 143</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;LOC-143</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;فلزی با زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;18 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نقش درخت</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گل سینه ژوپینگ 180 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سینه-ژوپینگ-180 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #333333;">گل سینه ژوپینگ 180&nbsp;</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :<span style="color: #333333;">&nbsp;BRO-180</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :&nbsp;<span style="color: #333333;">ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #333333;"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :&nbsp;<span style="color: #333333;">یک&nbsp;</span><span style="color: #333333;">شاخه 7 برگ و یک شاخه 5 مروارید</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :<span style="color: #333333;"> نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :<span style="color: #333333;"> 6.5 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی : <span style="color: #333333;">به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گل سر ژوپینگ (طرح پاپیون) 181 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گل-سر-ژوپینگ-181 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گل سر ژوپینگ (طرح پاپیون)&nbsp;<span>181</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span><span>&nbsp;BOB-181</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پاپیون</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span><span>&nbsp;7 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح درخت) 141 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-141-(طرح-درخت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح درخت) 141</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-141</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز چوبی و فلزی همراه با بند لاستیکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;34.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;درخت پر شاخه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span><span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بزرگ تر :&nbsp;</span><span>قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوچک تر :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 پابند ساده 171 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=پابند-ساده-171 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;پابند ساده 171&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;ANK-171</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا مدل :</span>&nbsp;دو دایره در داخل یکدیگر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;قابل تنظیم از&nbsp;23 تا 29 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقزیبی :</span>&nbsp;3.7</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح قلب) 151 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-151-(طرح-قلب) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح قلب) 151</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-151</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس لاستیک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;42 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوتاه :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بلند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 ساعت فانتزی (صفحه طرح گل) 176 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=ساعت-فانتزی-176-(صفحه-گل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;ساعت فانتزی (صفحه گل) 176</p> <p dir="RTL"><span style="font-size: 10pt; color: #ff0000;">- کد :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;WAT-176</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس بند :</span>&nbsp;(طرح) چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح صفحه :</span>&nbsp;گل رز قرمز با زمینه کرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">نیروی محرکه :</span>&nbsp;باتری ساعتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی ساعت (از انتهای یک بند تا انتهای بند دیگر) :</span>&nbsp;22.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;27 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی (طرح وَن کلیف) 265 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح-ون-کلیف)-265 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح ون کلیف) 265</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-265</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;ون کلیف با گل های سفید</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;19.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;81 سانتیمتر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح نُت) 152 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-152-(طرح-نت) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح نُت) 152</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-152</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس لاستیک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;30.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;نت موسیقی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوتاه :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بلند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 238 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-ژوپینگ-(طرح-گل)-238 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی ژوپینگ (طرح گل) 238</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-238</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;کلیپسی</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;گل 8 پر</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.2 گرم</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح برگ) 154 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-154-(طرح-برگ) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح برگ) 154</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-154</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span></span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس لاستیک</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;29.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوتاه :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بلند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی فانتزی (طرح برج ایفل) 150 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-150-(طرح-برج-ایفل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 10pt;">رولباسی </span><span style="font-size: 10pt;">فانتزی (طرح برج ایفل) 150</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-150</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز از جنس چوب و فلز و بند از جنس (طرح)چرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;15 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;برج ایفل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند&nbsp;:</span>&nbsp;84 سانتیمتر</p> <p>&nbsp;</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 آویز ساعت فانتزی (طرح انار) 190 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-190-(طرح-انار) <img src='./Administrator/files/ProductPic/a1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;<span>آویز ساعت فانتزی (طرح انار) 190</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>WWP-190</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;<span>انار</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;<span>8 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;<span>1.22 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;<span>به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;<span>طلایی</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 209 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-209 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 209</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-209</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ زرد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی (طرح) فیروزه 210 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-(طرح)-فیروزه-210 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی (طرح) فیروزه 210</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-210</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;زنجیر استیل</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;(طرح) سنگ فیروزه</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;12.3 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی رولباسی :</span>&nbsp;70 سانتیمتر</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 223 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-223 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 223</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-223</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;16.5 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #eb5f7a; background-color: #eb5f7a;">-رنگ بژ تیره</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره (طرح) مروارید 234 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-(طرح)-مروارید-234 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره (طرح) مروارید 234</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-234</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>میخی&nbsp;<span>آویزدار مرواریدی</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;<span>8.1 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :&nbsp;<span style="color: #000000;">5 سانتیمتر</span></span></span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح گل زرد) 243 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-گل-زرد)-243 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح گل زرد) 243</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-243</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;1.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی انگشتر :</span>&nbsp;1.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;0.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;گل 5 پر زرد</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 225 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-225 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 225</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-225</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span><span style="color: #191b1a; background-color: #191b1a;">-رنگ </span><span style="color: #111312; background-color: #111312;"><span style="color: #191b1a; background-color: #191b1a;">مشکی</span></span><span style="color: #888888; background-color: #888888;">رنگ طوسی،</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 227 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-227 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 227</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-227</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.3 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #e8ff00; background-color: #e8ff00;">-زردمایل به سبز</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی) 255 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-کپسولی-رنگی)-255 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaa1-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح کپسولی رنگی) 255&nbsp; &nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-255</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 45.5 تا 50 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 21 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;</span>6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;5.4 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;2.5 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;کپسولی رنگی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 247 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر ژوپینگ-247 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 247&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-247</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :&nbsp;<span style="color: #000000;">6 ، 7 و 8&nbsp;(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;<strong>سایز انگشتر</strong>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;4.1 گرم&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر نقره 186 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-نقره-186 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">انگشتر نقره 186</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">RINS-186</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- سایز :&nbsp;<span style="color: #000000;">6 ،&nbsp;</span><span style="color: #000000;">7 و 8</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس : </span>نقره</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عیار :</span>&nbsp;925</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حلقه&nbsp;نقره با نگین های رنگی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- پهنای تقریبی :&nbsp;<span style="color: #000000;">3.9 میلیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی : <span style="color: #333333;">3.53 گرم&nbsp;</span><span style="color: #333333;">( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی : <span style="color: #000000;">به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :&nbsp;<span style="color: #000000;">نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :&nbsp;<span style="color: #000000;">رادیوم (رودیوم)</span></span></p> <p dir="RTL">&nbsp;</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 221 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-221 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 221</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-221</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.7 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #c99b07; background-color: #c99b07;">-رنگ خردلی،خردلی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست مارکازیت 242 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-مارکازیت-242 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست مارکازیت 291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-291</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;زنجیر ندارد</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی آویز :</span>&nbsp;13.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;5.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span>&nbsp;عصایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;دارای نگین های مارکازیت</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز ساعت فانتزی (طرح تاج) 249 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-ساعت-فانتزی-249-(طرح-تاج) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;آویز ساعت فانتزی (طرح تاج) 249</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;WWP-249</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;تاج</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;11 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 237 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-آویزدار-نئوگلوری-237 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی آویزدار نئوگلوری 237</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;</span>EAR-237</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;<span>میخی&nbsp;آویزدار</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;<span>نئوگلوری با کریستال های سواروسکی</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (جفت) :</span>&nbsp;<span>5.9 گرم</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی آویز :&nbsp;<span style="color: #000000;">5.5 سانتیمتر</span></span><br /></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 260 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=آویز-گردنبند-ژوپینگ-(طرح-قلب)-260 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;آویز گردنبند ژوپینگ (طرح قلب) 260</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-260</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;قلب</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح برگ) 309 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-برگ)-309 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح برگ) 309&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-309</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</p> <p dir="RTL"><span>-<span style="color: #ff0000;"> طول تقریبی گردنبند :</span></span>&nbsp;قابل تنظیم تا 45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم تا 20 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;36.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;9.1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;برگ های نقره ای</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 232 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-232 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 232</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-232</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون&nbsp;<span style="color: #ff6772; background-color: #ff6772;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(کلی)</span> :</span>&nbsp;4.3 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل (طرح 3 حلقه تودرتو) 199 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-(طرح-3-حلقه-تودرتو) 199 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل (طرح 3 حلقه تودرتو) 199</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;<span>RIN-199</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- سایز :</span>&nbsp;<span>6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;<span>استیل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span> 3 حلقه تودرتو</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;5.1 گرم ( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;3 رنگ&nbsp;<span>طلایی ، نقره ای و رزگلد</span></span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 205 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-205 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 205</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-205</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;9.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سورمه ای</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح تینکربل) 163 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-کلیپسی-کارتونی-163-(طرح-تینکربل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره کلیپسی کارتونی (طرح تینکربل) 163</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-163</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;</span>کلیپسی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;<span>طرح تینکربل</span></span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;</span>استیل</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;</span>طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر (و یا تصاویر) محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;2.2 گرم</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 گوشواره میخی (طرح بادبزن) 167 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-167-(طرح-بادبزن) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;گوشواره میخی (طرح بادبزن) 167</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-167</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا نوع :</span>&nbsp;بادبزن</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم و یا نقره 925</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp; &nbsp;2.88 = 1.11 +1.77&nbsp; گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 203 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-203 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 203</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-203</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.8 گرم</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سبز</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی لاکت عکس (طرح 3برگ) 145 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-145-(طرح-3برگ) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی لاکت عکس (طرح 3برگ) 145</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;LOC-145</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;فلزی با زنجیر فلزی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;16.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;3برگ برجسته با یک نگین</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span> طلایی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 206 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-206 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 206</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-206</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ قرمز</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 207 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-207 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 207</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-207</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;8.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ سفید</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح پیک) 213 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گردنبند-فانتزی-ژوپینگ-(طرح-پیک)-213 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گردنبند فانتزی ژوپینگ (طرح پیک) 213</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-213</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span><span>&nbsp;ژوپینگ</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پیک</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;<span>نقره ای</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;3.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;(قابل تنظیم) از 40 تا 43 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی فانتزی (طرح گل) 140 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-140-(طرح-گل) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح گل) 140</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-140</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز چوبی و فلزی همراه با بند لاستیکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;35.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;گل 4 پر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند بزرگ تر :<span style="color: #000000;">قابل تنظیم از 82 تا 87 سانتیمتر</span></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند کوچک تر :</span><span>قابل تنظیم از 68 تا 73 سانتیمتر</span></span></span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی حبابی گل خشک 204 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-حبابی-گل-خشک-204 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaa2.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی حبابی گل خشک 204</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-204</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span><span>&nbsp;آویز شیشه ای و زنجیر فلزی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;9.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;حباب شیشه ای محتوی گل های خشک به رنگ صورتی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;80 سانتیمتر</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 217 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-217 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 217</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-217</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.8 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp; <span style="background-color: #8a0f7a; color: #8a0f7a;">-</span><span style="color: #8a0f7a; background-color: #8a0f7a;">رنگ بنفش کم رنگ</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 218 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-218 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 218</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-218</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;16.4 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #0e58ad; background-color: #0e58ad;">-رنگ آبی ، آبی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 219 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-219 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 219</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-219</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;14.7 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #d5289e; background-color: #d5289e;">-رنگ صورتی، صورتی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل 401 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-طلایی-401 <img src='./Administrator/files/ProductPic/401-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">&nbsp;زنجیر استیل 401</span></span></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-401</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.83 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;44 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 510 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-510 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a510-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 510</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-510</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال سبز با بند&nbsp;سبز&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;12.44 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 25 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 زنجیر استیل 402 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=زنجیر-استیل-نقره-ای-402 <img src='./Administrator/files/ProductPic/402-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :<span style="color: #000000;">&nbsp;زنجیر استیل 402</span></span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;CHA-402</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;1.94 گرم</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی :</span>&nbsp;46 سانتیمتر</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;نقره ای</span></p> <p><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی 511 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-511 <img src='./Administrator/files/ProductPic/511-1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (درشت) 511</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-511</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های&nbsp;کریستال&nbsp;:</span>&nbsp;26 عدد (24 عدد در دستبند و 2 عدد در بند)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;کریستال زرد با بند&nbsp;زرد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن&nbsp;متوسط&nbsp;:</span>&nbsp;11.84 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .(اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر استیل با سنگ زرشکی 202 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-استیل-عقیق-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;انگشتر استیل با سنگ زرشکی 202</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">کد :</span>&nbsp;RIN-202</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">سایز :</span>&nbsp;6 ، 7 و 8&nbsp;<span>(لطفا هنگام سفارش در انتخاب&nbsp;</span><strong>سایز انگشتر</strong><span>&nbsp;دقت فرمایید)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">جنس یا نوع :</span>&nbsp;استیل با&nbsp;سنگ زرشکی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">وزن تقریبی (کلّی) :</span>&nbsp;4.9 گرم&nbsp;( با تغییر سایز ، ممکن است مقدار وزن به میزان ناچیزی تغییر یابد.)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه برابر&nbsp;1 سانتیمتر&nbsp;می باشد .)</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 229 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-229 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 229</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-229</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون <span style="background-color: #ea5690; color: #ea5690;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی <span>(کلی)&nbsp;</span>:</span>&nbsp;4.5 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 نیم ست استیل 241 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=نیم-ست-استیل-241 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;نیم ست استیل 241</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET2-241</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;</span><span>استیل</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;4.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گوشواره ها (جفت) :</span>&nbsp;3.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع گوشواره :</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;میخی</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;دارای نگین گرد تراشیده سبز رنگ</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 رولباسی لاکت عکس (طرح پنجره) 146 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-لاکت-عکس-146-(طرح-پنجره) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی لاکت عکس (طرح پنجره) 146</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;LOC-146</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;فلزی با بند (طرح)چرمی&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی :</span>&nbsp;28 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;پنجره همراه با قفل فلزی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی زنجیر :</span>&nbsp;85 سانتیمتر</p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 رولباسی فانتزی (طرح 2جغد) 148 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=رولباسی-فانتزی-148-(طرح 2جغد) <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;رولباسی فانتزی (طرح 2جغد) 148</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;NEC-148</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;یک آویز فلزی همراه با بند (طرح)چرمی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی (کلی) :</span>&nbsp;23.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طرح :</span>&nbsp;2 جغد بر روی یک شاخه</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;طلایی و قرمز</p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی بند</span>&nbsp;:</span>&nbsp;90 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span>&nbsp;</span></p></p><hr/> Monday, May 13, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح حلقه های رنگی) 194 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-حلقه-های-رنگی)-194 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح حلقه های رنگی) 194&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-194</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;44&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 18 تا 22 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;6 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;3.8 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;1.9 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;حلقه های رنگی</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 215 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-215 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :&nbsp;<span style="color: #000000;">دستبند طرح سنگ مرواریدی 215</span></span></span></span></span></p> <p><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- کد :&nbsp;<span style="color: #000000;">BRA-215</span></span></span></span></span></p> <p><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :&nbsp;<span style="color: #000000;">دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</span></span></span></span></span></p> <p><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :&nbsp;<span style="color: #000000;">20 عدد</span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ed6480;"><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:&nbsp;<span style="color: #000000;">16.7 گرم</span>&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ed6480;"><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:&nbsp;<span style="color: #000000;">قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ed6480;"><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></span></span></span></span></span></p> <p><span style="color: #ed6480;"><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;"><span style="color: #000000;"><span style="background-color: #ffffff;"><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span></span><span style="background-color: #1f2152; color: #1f2152;">رنگ آبی نفتی</span>&nbsp;<span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 دستبند طرح سنگ مرواریدی 224 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-مرواریدی-224 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ مرواریدی 224</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-224</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ مروارید با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های مروارید :</span>&nbsp;20 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;15.2 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;قابل تنظیم از 17 تا 26 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #61c25b; background-color: #61c25b;">-رنگ سبز کم رنگ</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح برگ) 193 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-ژوپینگ-(طرح-برگ)-193 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه ژوپینگ (طرح برگ) 193</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-193</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- برند :</span> ژوپینگ</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span><span>&nbsp;</span><span>طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم تا 45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;قابل تنظیم تا 20 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی هر گوشوازه :</span>&nbsp;6.5 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;36.2 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;14 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;8.4 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;برگ های طلایی</p></p><hr/> Wednesday, May 15, 2019 دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 267 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=دستبند-طرح-سنگ-کریستالی-(ریز)-267 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;دستبند طرح سنگ کریستالی (ریز) 267</p> <p><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;BRA-267</p> <p><span style="color: #ff0000;">- جنس یا نوع :</span>&nbsp;دست ساز طرح سنگ کریستالی با گره فلت</p> <p><span style="color: #ff0000;">- تعداد متوسط دانه های <span>کریستال&nbsp;</span>:</span>&nbsp;33 عدد</p> <p><span style="color: #ff0000;">- وزن <span>متوسط&nbsp;</span>:</span>&nbsp;6.9 گرم&nbsp;</p> <p><span style="color: #ff0000;">- طول متوسط :</span>&nbsp;قابل تنظیم از 15 تا 24 سانتیمتر</p> <p><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<span style="color: #439ab2; background-color: #439ab2;">- رنگ آبی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 انگشتر ژوپینگ 197 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=انگشتر-ژوپینگ-197 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;انگشتر ژوپینگ 197&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;RIN-197</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- برند :</span>&nbsp;ژوپینگ</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- نوع آبکاری :</span>&nbsp;طلا و یا رودیوم (به منظور&nbsp;درخشش و جلای قابل توجه و مقاومت بالا در مقابل فرسایش و تیرگی)</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">-&nbsp;وزن تقریبی (کلّی) &nbsp;:</span>&nbsp;2.4 گرم&nbsp;</span></p> <p dir="RTL"><span><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلع هر مربع زمینه برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</span></p> <p dir="rtl"><span><span style="color: #ff0000;">- رنگ محصول :</span>&nbsp;طلایی</span></p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 سرویس 3تکه استیل 254 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=سرویس-3تکه-استیل-254 <img src='./Administrator/files/ProductPic/a4.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">عنوان :</span>&nbsp;سرویس 3تکه استیل 254&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;SET3-254</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;45&nbsp;سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- طول تقریبی دستبند :</span>&nbsp;21 سانتیمتر</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی گردنبند :</span>&nbsp;3.3 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی دستبند :</span>&nbsp;3.7 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی هر گوشواره :</span>&nbsp;1 گرم</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع یا طرح :</span>&nbsp;نگین بزرگ طرح سنگ</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019 گوشواره میخی (طرح پاپیون) 231 https://zivarchi.com/index.aspx?Product=گوشواره-میخی-(طرح-پاپیون)-231 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.jpg' height='100' width='100' /><p><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- عنوان :</span>&nbsp;گوشواره میخی (طرح پاپیون) 231</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- کد :</span>&nbsp;EAR-231</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- نوع :</span>&nbsp;میخی</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- مدل یا طرح :</span>&nbsp;پاپیون</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- جنس :</span>&nbsp;استیل</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- آبکاری :</span>&nbsp;رادیوم&nbsp;</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- رنگ :</span>&nbsp;بدنه طلایی - پاپیون&nbsp;<span style="color: #a1c6b3; background-color: #a1c6b3;">رنگ محصول</span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- ابعاد تقریبی :</span>&nbsp;به آخرین تصویر و یا تصاویر محصول مراجعه شود .( اندازه ضلعِ هر مربعِ زمینه ، برابر 1 سانتیمتر می باشد .)</p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;">- وزن تقریبی&nbsp;<span>(کلی)</span> :</span>&nbsp;4.3 گرم</p></p><hr/> Tuesday, May 14, 2019