موردی برای نمایش وجود ندارد.
ترتیب نمایش:

خوشه گندم

این زنجیر از پیوندهایی بیضی شکل تشکیل شده که در کنار هم ظاهری شبیه به خوشه گندم ایجاد می کنند . 

دسته‌بندی